Verklaring van Gemeente Maastricht

Status toegankelijkheid https://www.gemeentemaastricht.nl

Gemeente Maastricht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 12-07-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Maastricht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Maastricht.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Maastricht is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=Gemeente+Maastricht&naam=

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Maastricht gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Maastricht gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Maastricht is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Maastricht en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 12-07-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Maastricht .
Functie: Senior Projectmedewerker Gemeente Maastricht.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 12-07-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via post@maastricht.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Maastricht

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Maastricht : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Maastricht is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Maastricht dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.gemeentemaastricht.nl/sites/default/files/2023-07/WCAG%2B2.1%2BAA%2Binspectie%2B-%2Bwww.gemeentemaastricht.nl%2B-%2B1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 24-02-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Maastricht dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeentemaastricht.nl/bouwen-en-verbouwen/energie-en-klimaat/ energiekosten staat een afbeelding van het logo van Klimaathuis en de tekst "#missionzero maastricht". Voor deze tekst is geen tekstalternatief beschikbaar en dat is wel nodig.

  • Gevolg:

   De bedoeling van dit succescriterium is om informatie die wordt overgebracht door niettekstuele content, toegankelijk te maken door middel van een tekstalternatief. Hulpsoftware maakt deze alternatieve teksten bijvoorbeeld hoorbaar via voorleessoftware of tastbaar via braille.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt meegenomen in de continue verbeteren van de gemeentelijke website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeentemaastricht.nl/en/getting-married-maastricht is de tekst "Photo: Ad Utens" bij de foto van de trouwambtenaren onterecht opgemaakt met het em-element.

  • Gevolg:

   De bedoeling van dit succescriterium is om informatie over en relaties tussen content duidelijk te maken voor alle bezoekers. Dit betekent onder andere dat visuele informatie ook op dezelfde of een gelijkwaardige manier in de code moet zijn weergegeven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt meegenomen in de continue verbeteren van de gemeentelijke website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeentemaastricht.nl/stad/actueel staan een aantal links naar verschillende artikelen. De content die bij de koppen van de artikelen hoort (de afbeelding en de datum), staat in de code echter boven deze koptekst in plaats van eronder

  • Gevolg:

   Voor gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware is het belangrijk dat een logische visuele volgorde op een webpagina ook vastgelegd is in code, zodat de betekenis hiervan kan worden vastgelegd door hulpsoftware. In een aantal situaties gaat dit niet goed.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt meegenomen in de continue verbeteren van de gemeentelijke website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 4. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   In het volgende PDF-document staat op pagina 18 de volgende tekst "39% of meer van de ondernemers heeft geen mening over de stellingen hiernaast" https://www.gemeentemaastricht.nl/sites/default/files/2019-12/ Rapport%20Ondernemerspeiling%20Gemeente%20Maastricht%202019.pdf

  • Gevolg:

   zintuigelijke informatie kan gemist worden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er wordt ín de toekomst een traject gestart om ook alle pdfs toegankelijk te maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   n het volgende PDF-document staan een aantal staafdiagrammen. Zie bijvoorbeeld op pagina 8 de diagrammen “Bedrijfsgrootte” en “Verdeling per wijk”. Er worden verschillende kleuren in gebruikt om de informatie over te brengen. In de legenda staat het verschil aangegeven. Deze informatie is van kleur afhankelijk. Dit komt meer voor in dit PDF. Dit kan bijvoorbeeld opgelost worden door naast kleur ook een andere visuele hint te geven of door dezelfde informatie als toegankelijke tabel aan te bieden. Zie ook succescriterium 1.4.11 over het contrast in deze staafdiagrammen. https://www.gemeentemaastricht.nl/sites/default/files/2019-12/ Rapport%20Ondernemerspeiling%20Gemeente%20Maastricht%202019.pdf

  • Gevolg:

   Mensen die kleurenblind of slechtziend zijn, kunnen problemen hebben met het onderscheiden van kleuren of bepaalde kleuren zelfs helemaal niet zien

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   zie 1.3.3

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeentemaastricht.nl/moving-and-housing/verhuizen staat een link naar DigiD met de tekst “Verhuizing doorgeven binnen Nederland”. Deze witte tekst heeft een contrast variërend van 3,5:1 tot 4,2:1 op de oranje achtergrond.

  • Gevolg:

   Op de website worden bij meerdere teksten kleurencombinaties gebruikt die onvoldoende contrast hebben. Sommige mensen kunnen moeite hebben om deze teksten te lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt meegenomen in de continue verbeteren van de gemeentelijke website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeentemaastricht.nl/sitemap moet horizontaal gescrold worden om sommige links te kunnen lezen, bijvoorbeeld "Aanmeldformulier toekomstwandeling Bureau Europa".

  • Gevolg:

   Mensen die niet goed kunnen zien, moeten soms flink inzoomen op een website. Hierbij kan content verloren gaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt meegenomen in de continue verbeteren van de gemeentelijke website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In het volgende PDF staan op pagina 8 twee staafdiagrammen (“Bedrijfsgrootte” en “Verdeling per wijk”). De staven zijn allerlei verschillende kleuren. Het contrast van sommige kleuren is niet hoog genoeg ten opzichte van de achtergrond of ten opzichte van elkaar. https://www.gemeentemaastricht.nl/sites/default/files/2019-12/ Rapport%20Ondernemerspeiling%20Gemeente%20Maastricht%202019.pdf

  • Gevolg:

   Niet-tekstuele elementen hebben voldoende contrast nodig. Met name voor mensen die niet goed kunnen zien is dit belangrijk, om de verschillende elementen op een webpagina goed van elkaar te kunnen onderscheiden en te kunnen gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   zie 1.3.3

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 9. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op alle pagina's staat bovenaan een menu. Als over de onderdelen van het menu wordt gegaan met de muisaanwijzer, klapt het menu uit. Deze content die onder hover verschijnt, moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Het voldoet nu alleen aan de voorwaarden 'Aanwijsbaar' en 'Aanhouden'. De content voldoet niet aan de voorwaarde 'Sluiten', want er is geen manier om deze extra content te verbergen zonder de muisaanwijzer te verplaatsen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met de Escape-toets. https://www.gemeentemaastricht.nl/

  • Gevolg:

   Het plotseling verschijnen en verdwijnen van extra content door de positie van de toetsenbordfocus of de muisaanwijzer leidt vaak tot toegankelijkheidsproblemen. Slechtziende mensen die de content flink vergroten om deze beter te bekijken kunnen moeilijkheden ervaren wanneer de content niet in het scherm past

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt meegenomen in de continue verbeteren van de gemeentelijke website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeentemaastricht.nl/forms/search/advanced/ alles?dosearch=true&offset=0&update-text_nl=vastgoedbeleid staat een hoofdmenu. Het onderdeel “Onderwerpen” kan uitgeklapt worden met de muis als hier met de muisaanwijzer overheen wordt gegaan

  • Gevolg:

   Het is niet mogelijk om dit onderdeel uit te klappen met het toetsenbord, hierdoor kunnen de menu-items van het submenu niet met het toetsenbord bereikt en bediend worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt meegenomen in de continue verbeteren van de gemeentelijke website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Voor PDF-documenten geldt dat zij een goede titel in de bestandseigenschappen nodig hebben en dat deze documenttitel wordt getoond in plaats van de bestandsnaam. Het volgende PDF-document voldoet niet aan beide voorwaarden. Dit kan worden aangepast in de bestandseigenschappen van de PDF of het bronbestand. https://www.gemeentemaastricht.nl/sites/default/files/2022-06/Bestuursakkoord%20NL%202022-2026.pdf

  • Gevolg:

   zie rapportage

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt meegenomen in de continue verbeteren van de gemeentelijke website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Het volgende is geconstateerd tijdens de herinspectie: Als de website ingezoomd wordt bekeken, bijvoorbeeld met 200% en bij 1280 x 1024, staat in het hoofdmenu de knop “Menu” met een icoon met drie streepjes

  • Gevolg:

   Gebruikers die navigeren door middel van hun toetsenbord, gaan uit van een logische volgorde waarin zij door de site navigeren. Als content niet in de juiste volgorde staat, kunnen zij gedesoriënteerd raken of moeite hebben om het element alsnog te benaderen. Het is daarom essentieel dat de volgorde juist is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt meegenomen in de continue verbeteren van de gemeentelijke website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s staat in de footer de link “Aanmelden”. Het linkdoel wordt bepaald door de linktekst en de linkcontext. Links kunnen maar op enkele manieren context krijgen van andere content.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met een beperking is het nodig dat het doel van elke link duidelijk is. Zij kunnen bijvoorbeeld door middel van het volgen van links door een webpagina navigeren of via hulpsoftware een lijst met alle links op een pagina opvragen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt meegenomen in de continue verbeteren van de gemeentelijke website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 14. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op de Engelse pagina’s komen Nederlandse tekstalternatieven voor. Deze tekst kan het beste naar het Engels worden vertaald. Een andere optie is om voor deze teksten een taalwisseling aan te geven in een omliggend HTML-element: lang="nl". Zie bijvoorbeeld op pagina https://www.gemeentemaastricht.nl/en

  • Gevolg:

   Engelstalige bezoekers van de site begrijpen de content niet

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt meegenomen in de continue verbeteren van de gemeentelijke website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeentemaastricht.nl/forms/search/advanced/ alles?dosearch=true&offset=0&update-text_nl=vastgoedbeleid is het hoofdmenu een lijst met role="menubar". Dit element voldoet niet aan alle eisen voor een dergelijke rol.

  • Gevolg:

   De bedoeling van dit succescriterium is dat software de juiste naam, rol en waarde of status van interactieve componenten kan bepalen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt meegenomen in de continue verbeteren van de gemeentelijke website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024
 16. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeentemaastricht.nl/zorg-en-wmo/zorg-en-gezondheid-hulpvraag/meldformulier-wvggz staat een invoerveld met een maximum aantal tekens. Als dit bereikt is wordt deze foutmelding netjes gepresenteerd aan hulpsoftware door middel van aria-live="assertive". De foutmelding die wordt voorgelezen luidt echter "Nog tekens beschikbaar", dit moet "0 tekens beschikbaar” zijn.

  • Gevolg:

   Op pagina https://www.gemeentemaastricht.nl/zorg-en-wmo/zorg-en-gezondheid-hulpvraag/ meldformulier-wvggz staat een invoerveld met een maximum aantal tekens. Als dit bereikt is Succescriterium 4.1.3: Statusberichten niveau AA 37 Cardan Technobility, TalentSquare 13, 5038 LX Tilburg 088-5004070, technobility@cardan.com, www.technobility.nl wordt deze foutmelding netjes gepresenteerd aan hulpsoftware door middel van arialive="assertive". De foutmelding die wordt voorgelezen luidt echter "Nog tekens beschikbaar", dit moet "0 tekens beschikbaar” zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wordt meegenomen in de continue verbeteren van de gemeentelijke website

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Maastricht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209