Verklaring van Gemeente Reusel-De Mierden

Status toegankelijkheid https://www.reuseldemierden.nl

Gemeente Reusel-De Mierden is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Reusel-De Mierden streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Reusel-De Mierden.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Reusel-De Mierden is beschikbaar via de link https://www.reuseldemierden.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Reusel-De Mierden gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Reusel-De Mierden gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Reusel-De Mierden is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Reusel-De Mierden en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-05-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Reusel-De Mierden .
Functie: Afdelingshoofd.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@reuseldemierden.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Reusel-De Mierden

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-02-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Reusel-De Mierden : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Reusel-De Mierden is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Reusel-De Mierden dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.reuseldemierden.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-inspectie-www.reuseldemierden.nl-niveau-aa-1.1.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-05-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Reusel-De Mierden dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   In het pdf-document https://www.reuseldemierden.nl/_flysystem/media/nieuwsbrief-4- regionaal-meetnet-dec2020.pdf missen alle afbeeldingen alternatieve teksten. Zo moeten de foto’s van drie personen op pagina 1 zijn voorzien van de alternatieve teksten met de namen van deze personen. Op pagina 2 staat een decoratieve afbeelding van koeien. Deze afbeelding dient als artefact te worden aangemerkt. De logo’s op pagina 2 zijn informatieve afbeeldingen. Deze informatie dient ook toegankelijk gemaakt te worden door de volledige tekst uit het logo in de alternatieve tekst van de afbeelding te herhalen. In het pdf-document https://www.reuseldemierden.nl/_flysystem/media/3km_moergestel_20210104.pdf is het logo van ‘Rijksdienst voor Ondernemend Nederland’ heeft geen tekstalternatief. Deze informatie is niet toegankelijk voor gebruikers van voorleessoftware.

  • Gevolg:

   Voor mensen die niet kunnen zien en toegewezen zijn op hulpsoftware is de informatie niet beschikbaar.

  • Alternatief:

   Een PDF document kan op aanvraag toegankelijk worden gemaakt of aan de betrokkene worden voorgelezen.

  • Maatregel:

   Webredactie past de pdf aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In dit pdf-document https://www.reuseldemierden.nl/_flysystem/media/regelingmaatregelenbtgebiedhoogpathogenevogelgriepmoergestel2021003.pdf worden geen koppen gebruikt. Er zijn visueel koppen aanwezig in vorm van schuin- en vetgedrukte tekst, maar deze koppen zijn niet met gebruikt van header-tags opgemaakt. Op deze manier leest de voorleessoftware alle tekst als alinea’s voor en gaat de hiërarchie van de content verloren. In dit pdf-document komen vele lijsten voor die niet zijn opgemaakt als lijsten. Deze lijsten zijn niet getagd als een genummerde of ongenummerde opsommingen (op), maar als gewone tekst. Door dit wel als zodanig van tags te voorzien wordt de structuur beter begrijpelijk voor schermlezers. In het pdf-document https://www.reuseldemierden.nl/_flysystem/media/nieuwsbrief-4- regionaal-meetnet-dec2020.pdf zijn de koppen niet als koppen opgemaakt. Zie bijvoorbeeld tekst ‘Stuurgroep regionaal meetnet van start’. Deze tekst is opgemaakt met een alinea-tag (p). De voorleessoftware kan de relatie van deze tekst met de rest van de content niet aan zijn gebruiker voorlezen. Dit geldt ook voor alle andere teksten die eruit zien als koppen. In het pdf-document https://www.reuseldemierden.nl/_flysystem/media/beleidsregelsverantw.-kamperen-bij-de-boer-2020.pdf zijn evenmin header-tags gebruikt om de koppen op te maken. Zie alle vetgedrukte teksten die koppen moeten voorstellen. Op pagina 1 staat een lijst die netjes opgemaakt is met li-tags. Echter, in het onderste deel van de lijst staat een p-tag tussen de lijstitems en de onderste twee lijstitems bestaan uit twee aparte lijsten. Op deze manier kan de voorleessoftware deze lijst niet als een geheel voorlezen en gaat de betekenis van deze structuur verloren (er is geen relatie meer tussen alle punten in deze lijst). Er wordt aangeraden om het brondocument aan te passen en opnieuw te exporteren als pdf. Het pdf-document https://www.reuseldemierden.nl/_flysystem/media/3km_moergestel_20210104.pdf is niet getagd. Daardoor is voor hulpsoftware (zoals screenreaders) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken, kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag, zoals semantische koppen en alternatieve teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. In het pdf-document https://www.reuseldemierden.nl/_flysystem/media/aanvraagformulierjaarlijkse-subsidie-voor-professionele-organisaties.pdf zijn de koppen niet met de juiste header-tags getagd. Hier zijn alinea-tags gebruikt om kopjes te maken. De hiërarchische structuur van de content gaat ermee verloren. Ook de lijst op pagina 2, onder ‘Bijlagen’ is alleen via de lay-out te onderscheiden. Deze opsomming bestaat uit vier aparte lijsten. De tabel op pagina 3 bevat een kolomkop met ‘Naam’, ‘Functie’, ‘Datum’ en ‘Handtekening’. Deze cellen zijn niet met th-tags opgemaakt.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn, krijgen geen duidelijk beeld van de structuur van de pagina doordat hulpsoftware elementen zoals koppen, tabellen,.. niet als dusdanig herkend.

  • Alternatief:

   Een PDF document kan op aanvraag toegankelijk worden gemaakt of aan de betrokkene worden voorgelezen.

  • Maatregel:

   Webredactie past de pdf aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In het pdf-document https://www.reuseldemierden.nl/_flysystem/media/nieuwsbrief-4- regionaal-meetnet-dec2020.pdf komen teksten voor die niet voldoen aan de minimale contrasteisen. Op pagina 1 heeft ‘regionaal meetnet’ contrastwaarde van 3:1. Deze kleur komt ook in de kop ‘Stuurgroep (..)’ voor en ook in andere teksten in dit document. Als deze blauwe kleur op de lichtgroene achtergrond wordt gebruikt, zoals in de vierde kolom ‘Rik Tijs (..)’ wordt het kleurcontrast slechter, namelijk 2,1:1. Het groene blok met witte tekst ‘De stem van inwoner (..)’ heeft contrastwaarde van 2,4:1 tussen tekst en achtergrond. De grijze tekst ‘Zuidoost-Brabant’ heeft contrastwaarde van 3,6:1. Deze kleur komt op meerdere plekken voor. Zie bijvoorbeeld de datum van de nieuwsbrief. Op pagina 2 in het blauwe kader staat een blauw kop ‘Corona en luchtkwaliteit’. Het kleurcontrast is 2,5:1. Op pagina 3 is de groene kleur gebruikt voor koppen en andere teksten. Het kleurcontrast is 3,2:1. Zie ‘luchthavengebied’. In het pdf-document https://www.reuseldemierden.nl/_flysystem/media/3km_moergestel_20210104.pdf wordt een magenta kleur gebruikt voor een kop ‘Vervoersbeperkingsgebied’. Het kleurcontrast is slechts 3,6:1. In dit blok staat ook lichtblauwe tekst ‘Vervoersbeperking’ met contrastwaarde 1,5:1.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen tekst die onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond lastig lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Webredactie past de pdf aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 4. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de volgende pdf-document en is de titel van het document niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. Zie: https://www.reuseldemierden.nl/_flysystem/media/regelingmaatregelenbtgebiedhoogpathogenevogelgriepmoergestel2021003.pdf, https://www.reuseldemierden.nl/_flysystem/media/nieuwsbrief-4-regionaal-meetnetdec2020.pdf https://www.reuseldemierden.nl/_flysystem/media/3km_moergestel_20210104.pdf en https://www.reuseldemierden.nl/_flysystem/media/aanvraagformulier-jaarlijkse-subsidievoor-professionele-organisaties.pdf. In het pdf-document https://www.reuseldemierden.nl/_flysystem/media/beleidsregelsverantw.-kamperen-bij-de-boer-2020.pdf luidt de titel ‘Beleidsnotitie “Kamperen bij de boer”’ terwijl de titel van het document is ‘Beleidsregels “Verantwoord kamperen bij de boer”’. Het woordje ‘verantwoord’ lijkt belangrijk te zijn en dient in de titel van het document terug te komen.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is het niet duidelijk waar het document overgaat en wat het doel van het document is.

  • Alternatief:

   Een PDF document kan op aanvraag toegankelijk worden gemaakt of aan de betrokkene worden voorgelezen.

  • Maatregel:

   Webredactie past de pdf aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 5. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het pdf-document https://www.reuseldemierden.nl/_flysystem/media/3km_moergestel_20210104.pdf is de taal niet ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker.

  • Gevolg:

   Blinden of slechtzienden die een screenreader gebruiken waarbij de tekst in spraak wordt omgezet hebben hier last van. De voorleessoftware kan de teksten niet in de juiste taal uitspreken. Ook cognitief beperkten (ten aanzien van taal of met leermoeilijkheden) die tekst-naar-spraak software gebruiken.

  • Alternatief:

   Een PDF document kan op aanvraag toegankelijk worden gemaakt of aan de betrokkene worden voorgelezen.

  • Maatregel:

   Webredactie past de pdf aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Reusel-De Mierden heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209