Verklaring van www.woudenberg.nl

Status toegankelijkheid https://www.woudenberg.nl/

Gemeente Woudenberg is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 12-01-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Woudenberg streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.woudenberg.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Woudenberg is beschikbaar via de link https://www.woudenberg.nl/over-de-gemeente/over-de-site

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Woudenberg gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.woudenberg.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Woudenberg is gevorderd met de toegankelijkheid van www.woudenberg.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Woudenberg .
Functie: Gemeentesecretaris/directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 12-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact met ons op. U kunt ook  direct een mail sturen naar communicatie@woudenberg.nl  

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Woudenberg

Gemeente Woudenberg streeft ernaar om haar online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Op dit moment voldoet de website nog niet (volledig) aan alle toegankelijkheidseisen.

De gemeente Woudenberg gaat de komende tijd aan de slag om woudenberg.nl en alle websites die daar onder vallen toegankelijk te maken. Daarnaast roepen wij bezoekers van woudenberg.nl op om aan ons te melden wanneer zij tegen een toegankelijkheidsprobleem aanlopen. Daarbij leveren we maatwerk in het toegankelijk maken van informatie/producten. En maken wij vraaggericht de website(s), stap voor stap toegankelijk tot we voldoen aan het besluit.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.woudenberg.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.woudenberg.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Woudenberg dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkonline.nl/audits/a964f2fd-c359-47c4-be3f-68ff05760937
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://toegankelijkonline.nl/audits/5bbfed3d-459c-41dc-a908-9b3419e0f9c6
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-07-2022
   • Type onderzoek: type onderzoek niet beschreven
   • Onderzoek uitgevoerd door: de leverancier
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Woudenberg dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:
   • De alt tekst van het logo van de gemeente in de header klopt niet. De waarde is momenteel "Logo Home".
   • Op verschillende plekken worden iconen toegevoegd aan uitklapbare elementen. Deze iconen zijn decoratief, maar worden met de huidige opzet nog wel voorgelezen door hulpsoftware. Hierdoor ontstaat dubbeling van de uitspraak zoals "Raad en college Gemeenteraad en college".
   • Op de pagina https://www.woudenberg.nl/duurzamewarmtestaat twee afbeeldingen zonder alt tekst. De afbeelding van de woning met zonnepanelen kan als decoratief worden beschouwd, maar het valt te overwegen voor dergelijke afbeeldingen toch een alt tekst te voorzien. Nu geeft de afbeelding een voorbeeld van een duurzame woning terwijl dat niet aan hulpsoftware wordt meegegeven.Dit ligt ook in lijn met andere locaties op de website waar wel alt teksten gegeven worden.De afbeelding "Participatie RES" brengt informatie over, maar heeft geen alt tekst. Zie ook Succescriterium1.4.5
   • In het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/QA_warmtetransitie_DEF.pdfstaat vier keer een logo. Hiermee wordt informatie over het document gedeeld, maar er is voor de afbeeldingen geen alt tekst beschikbaar.
   • In het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Witboek_De_Woudenbergse_bezuinigingsdialoog_spread.pdfzijn geen alt teksten voor afbeeldingen opgenomen, terwijl veel afbeeldingen wel informatie over brengen en tekst bevatten.
   • Voor het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Inforgraphic_gemeente_Woudenberg_jaarrekening_2020.pdfstaat bovenaan het logo van de gemeente. Hiermee wordt informatie over het document gedeeld, maar er is voor de afbeelding geen alttekst beschikbaar.
  • Gevolg:

   Door het ontbreken van alternatieve tekst voor bepaalde elementen zijn deze voor hulp software niet toegankelijk. Op andere momenten worden decoratieve afbeeldingen dubbel voorgelezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We vragen aan onze leverancier de problemen op de website op te lossen. Voor de problemen in pdf documenten gaan we met de organisatie aan de slag door middel van training en het herstellen van documenten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:
   • De toptaken op de pagina's https://www.woudenberg.nl/ enhttps://www.woudenberg.nl/aanvragen-en-regelenzijn opgemaakt met een H2 koptekst. Er bevindt zichechter geen content onder de koppen terwijl het gebruik vankopteksten dit wel aanduidt.
   • Op de pagina https://www.woudenberg.nl/duurzamewarmtevallen de inklapbare items visueel onder bovenliggende koppen zoals"duurzame onderwerpen". De koppen van de inklapbare items zijnechter allemaal H2 elementen waardoor de onderlingerelatie niet goed wordt overgebracht. Ze zouden in deze situatiemet H3 elementen moeten zijn opgemaakt.Soortgelijke opmaak komt ook voor op de pagina https://www.woudenberg.nl/service-en-contactbij"Veelgestelde vragen".
   • Op de pagina https://www.woudenberg.nl/2?id=2&q=woudenbergis onderaan paginering aanwezig. De knoppen met cijfers hebben eenaria-label met de inhoud "Ga naar pagina". Door de aanwezigheid vanhet aria-label wordt de tekst in de knop (de cijfers) niet meervoorgelezen. Hierdoor hebben alle knoppen dezelfde programmatischenaam.Advies: Neem het paginanummer op in het aria-label of voeg de tekstals verborgen tekst toe aan de knop.
   • In het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/temp/importexport/Regionale_Energie_Strategie_1.0.pdfzijn toegankelijkheidsproblemen gevonden. Er zijn geen codesbeschikbaar in het document. Hierdoor is de leesvolgorde van hetdocument niet programmatisch te bepalen. Het document is daardoorgeheel niet toegankelijk.
   • In het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/QA_warmtetransitie_DEF.pdfis tekst als koptekst opgemaakt door dikgedrukte tekst in een<p> code in plaats van correcte koptekstcodes.
   • Voor het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Witboek_De_Woudenbergse_bezuinigingsdialoog_spread.pdfzijn toegankelijkheidsproblemen gevonden. Het document is opgemaaktmet onjuist codes. Zo zijn er geen goed codes voor kopteksten enlijsten. Ook aanwezige tabellen zijn onvolledig opgemaakt omdat ergeen headers zijn opgesteld.
   • Voor het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Inforgraphic_gemeente_Woudenberg_jaarrekening_2020.pdfzijn toegankelijkheidsproblemen gevonden. Het document is opgemaaktmet onjuist codes. Zo zijn er geen goed codes voor kopteksten enlijsten terwijl hier in de vormgeving wel gebruik van wordtgemaakt.
  • Gevolg:

   On juiste opmaak van html kan voor bezoekers een verwarrende situatie opleveren. Door het ontbreken van codes in de pdf documenten zijn deze niet toegankelijk voor hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We vragen onze leverancier de problemen op de website op te lossen. Voor de problemen met pdf document en gaan we in de organisatie aan de slag.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:
   • Op de pagina https://www.woudenberg.nl/nieuwsbriefwordt om het e-mailadrfes van de bezoeker gevraagd. Het benodigdeautocomplete="email" attribuut ontbreekt omautomatisch invullen mogelijk te maken.
  • Gevolg:

   Mensen die bijvoorbeeld een motorische beperking hebben kunnen nu herhalende informatie niet automatisch laten invullen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Vraag aan onze leverancier de problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:
   • De hyperlinks in de lopende tekst zijn vorm gegeven door middelvan een rode kleur en een licht-grijze onderlijning. De lichtgrijzeonderlijning heeft onvoldoende contrast (zie succescriterium1.4.11) waardoor deze niet meegerekend wordt als visueleindicator.Daarmee blijft voor interne hyperlinks enkel de rode tekstkleur alsindicator over dat het hier om een link gaat. Het contrast van dezerood ten op zichte van de andere tekstkleur (donker grijs) laag is(2,5:1 - #333 op #D42727) is onvoldoende om contrast als indicatormee te nemen.Advies: verhoog bijvoorbeeld het contrast van deonderlijning naar een waarde van minimaal 3:1 om een tweedeindicator te realiseren.
  • Gevolg:

   Op sommige plekken wordt alleen kleur gebruikt om een interactie aan te duiden. Andere stijlkenmerken ontbreken. Hierdoor is het voor sommige bezoekers moeilijk deze interacties te herkennen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We vragen aan onze leverancier aanpassingen te doen aan de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:
   • De placeholdertekst in het zoekveld van de header geeftonvoldoende contrast. De waarde 3:1 (#949494 op #FFFFFF) isonvoldoende voor een fontgrootte van 16px.

   • In het kruimelpad is het contrast van bovenliggende itemsonvoldoende vanaf het derde niveau. Het contrast is momenteel2.26:1 (#a0a0a0 op #edefed) Komt voor op meerdere pagina's, onderanderen op:* https://www.woudenberg.nl/ditiswoudenberg

   • https://www.woudenberg.nl/coronavirus

   • https://www.woudenberg.nl/nieuwsoverzicht/nederland-zet-grote-stap-bijna-alles-kan-op-anderhalve-meter

   • In het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Witboek_De_Woudenbergse_bezuinigingsdialoog_spread.pdfIs het contrast van de blauw met wit voor alle tekst onvoldoende(#8FD5F4 op #FFFFFF, contrastratio 1,6:1)

  • Gevolg:

   Onvoldoende contrast van tekst op de achtergrond maakt het voor bezoekers moeilijk om de tekst op een goede en rustige manier te kunnen lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij vragen onze leverancier om waar nodig de contrast waarde te verhogen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:
   • Op de pagina https://www.woudenberg.nl/duurzamewarmtestaat een afbeelding "Participatie RES" met veel tekst, jaartallenen pijlen. Hiermee wordt informatie over gebracht en kan deafbeelding niet als decoratief worden beschouwd, maar er is geenalt tekst aanwezig.
  • Gevolg:

   De tekst in de afbeelding is niet volledig van een programmatisch beschikbaar alternatief voorzien. Hierdoor is het voor bezoekers die gebruik maken van hulp software niet mogelijk deze informatie te achterhalen. Ook bezoekers die scherm vergroting gebruiken krijgen in dit geval een wazige afbeelding te zien de tekst is hierdoor niet leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Als afbeeldingen met tekst gebruikt worden zullen wij dezelfde informatie ook in normale tekstuele vorm aanbieden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:
   • Bij een schermbreedte van 320px valt op sommige plekken contentbuiten de viewport.Dit gebeurt bijvoorbeeld op https://www.woudenberg.nl/ bij detwee nieuwsitems onderaan de pagina. Hierdoor is niet alle tekstmeer volledig te lezen.
   • Langere woorden worden niet afgebroken, maar vallen op meerderepagina's buiten de viewport. Onder andere op:* https://www.woudenberg.nl/
   • https://www.woudenberg.nl/nieuwsoverzicht
  • Gevolg:

   Door deze afwijkingen is het gebruik van de website op kleine schermen niet altijd optimaal.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We vragen onze leverancier aanpassingen te verrichten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:
   • Verschillende gele elementen (iconen) hebben onvoldoendecontrast met de achtergrond (1,5:1 - #FFD100 op #FFFFFF)Op de pagina https://www.woudenberg.nl/2?id=2&q=woudenbergbetreft het de volgende onderdelen:* Het zoekicoontje in het zoekveld

   • Het pijltje bij de zoekresultaten

   • Op de pagina https://www.woudenberg.nl/over-de-gemeente/bekendmakingenbetreft het de volgende elementen:* Het zoekicoontje in het zoekveld

   • Border van de invoervelden* standaard #D9D9D9 tegen #FFF, 1,4:1

   • actief #FFD100 tegen #FFF, 1,5:1

   • In het kruimelpad op verschillende pagina's hebben de pijltjesonvoldoende contrast, namelijk 2:1, met de achtergrond (#A0A0A0 op#DFE3DF). Dit komt onder anderen voor op de pagina https://www.woudenberg.nl/financielestukken

   • De onderlijning die voor links in de lopende tekst aanwezig is,heeft onvoldoende contrast met de achtergrond. Het contrast is nu1,3:1 (#DFE3DF op #FFFFFF). Zie ook succescriterium 1.4.1  

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van voldoende contrast zijn interactieve elementen mogelijk minder goed zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Mijn vraag aan onze leverancier aanpassingen aan de website te verrichten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 9. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.woudenberg.nl/ vallenonder deze testomstandigheden langere woorden (Gemeentebelastingen)buiten de gele toptaken blokjes. Hierdoor is het woord niet geheelleesbaar.

  • Gevolg:

   Door deze afwijking kan het voorkomen dat tekst onleesbaar wordt bij het herhalen van de lettergrootte.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We vragen onze leverancier aanpassingen te doen aan de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 10. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:
   • In de header klapt het zoekveld bij focus uit. Hierdoor wordende menu-items uit de header verborgen. Deze actie is niet ongedaante maken zonder de focus te verplaatsen.Advies: Implementeer de mogelijkheid om doormiddel van de ESC toets het zoekveld weer in zijnoriginele staat terug te laten keren.
  • Gevolg:

   Door deze afwijking gaat eerder zichtbaar content verloren die niet terug te halen is zonder de focus te verplaatsen. Hierdoor kan voor een bezoeker een verwarrende situatie ontstaan.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We vragen onze leverancier dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:
   • Op sommige pagina's is een ronde 'knop' aanwezig. Deze is viade muis te bedienen (de pagina scrolt dan naar beneden) maar isniet via het toetsenbord te benaderen. Dit komt voor op depagina's:* https://www.woudenberg.nl/
   • https://www.woudenberg.nl/aanvragen-en-regelen 
  • Gevolg:

   Niet alle functionaliteit van de website is met een toetsenbord te bedienen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij vragen onze leverancier aanpassingen te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 12. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:
   • Voor het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Witboek_De_Woudenbergse_bezuinigingsdialoog_spread.pdfzijn geen bladwijzers ingesteld. Opmerking: Er zijn op de website meerdereskiplinks aanwezig. 3 daarvan zijn in principe overbodig en zorgeneerder voor herhalende belasting bij toetsenbordnavigatie. Defooter is niet een veel herhalend navigatiedoel. Verdr staan delinks naar de hoofdnavigatie en het zoekveld direct voor beideelementen. Doordat ze extra tabstops toevoegen gaat de 'winst'verloren.
  • Gevolg:

   Door het ontbreken van bladwijzers in grote pdf documenten is het voor gebruikers moeilijker om juiste informatie te vinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan in de organisatie aan de slag om pdf documenten te verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:
   • Voor het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/temp/importexport/Regionale_Energie_Strategie_1.0.pdfis geen titel ingesteld. Hierdoor wordt de bestandsnaam als titelgebruikt.
   • Voor het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/QA_warmtetransitie_DEF.pdfis geen titel ingesteld. Hierdoor wordt de bestandsnaam als titelgebruikt.
   • Voor het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Witboek_De_Woudenbergse_bezuinigingsdialoog_spread.pdfis geen titel ingesteld. Hierdoor wordt de bestandsnaam als titelgebruikt.
   • Voor het document https://www.woudenberg.nl/fileadmin/user_upload/Inforgraphic_gemeente_Woudenberg_jaarrekening_2020.pdfis geen titel ingesteld. Hierdoor wordt de bestandsnaam als titelgebruikt.
  • Gevolg:

   Door het ontbreken van een titel voor het document wordt de bestandsnaam gebruikt. Dit kan een verwarrende situatie opleveren en mensen kunnen het document mogelijk minder goed vinden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We gaan als organisatie aan de slag om onze pdf documenten te verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:
   • Op kleinere schermen ontstaat bij het tabbladen-element eenvisuele afstand tussen het actieve tabblad element en debijbehorende inhoud. De tabblad-headers komen eerst boven elkaar testaan en de actieve content komt eronder. Dit zorgt er onder andereook voor, dat op kleine schermen de situatie kan ontstaan dat detabblad-bediening in beeld is, maar het resultaat niet geheel. Ditzorgt ervoor dat actief beschikbare elementen worden overgeslagenwat voor verwarring kan zorgen. Dit komt voor op de pagina https://www.woudenberg.nl/service-en-contact
  • Gevolg:

   Door een onlogische volgorde van de focus op kleine schermen kan dit voor gebruikers een verwarrende situatie opleveren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij vragen onze leverancier om aanpassingen aan de website te verrichten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:
   • Op meerdere pagina's wordt de optie geboden om de huidigepagina te delen via sociale media. De betreffende links bevattenprogrammatische de naam van het platform ("facebook", "Twitter","LinkedIn" en "e-mail"), maar beschrijven niet het doel (delen vande huidige URL via het platform) van de links.Opmerking: Met de linkcontext wordt bedoeld dat debetekenis kan worden bepaald zonder de focus van de link teverplaatsen. Bijvoorbeeld door het voorlezen van de huidige zin ofparagraaf. Voor de eerdere koptekst moet de focus wel verplaatstworden.Dit komt op meerdere pagina's voor, onder andere op:* https://www.woudenberg.nl/aanvragen-en-regelen/verhuizing-doorgeven
   • https://www.woudenberg.nl/financielestukken
   • https://www.woudenberg.nl/ditiswoudenberg

    

  • Gevolg:

   Het doel van de aangebroken link is mogelijk niet direct duidelijk voor de bezoeker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Mijn vraag aan onze leverancier aanpassingen te verrichten om informatie te verduidelijken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 16. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Op de pagina's https://www.woudenberg.nl/ enhttps://www.woudenberg.nl/aanvragen-en-regelenbevinden zich voor de uitklapbare elementen verborgenH2 koppen.De koppen "Hoofdpagina accordeon" en "Hoofd accordeon" geven geengoede beschrijving over de content die volgt.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruikmaken van hulp software krijgen verborgen koppen te horen die niet passend zijn voor de content.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij zullen de tekst van de verborgen koppen aanpassen zodat deze kloppen met de aangeboden content.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 17. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:
   • Bij toetsenbordnavigatie bij het zoekveld in de header kan doorte tabben de focus verplaats worden naar de knop. Hierdoor klapthet zoekveld echter terug in en is de focus niet langer zichtbaar.Komt op alle pagina's voor.

   • Op verschillende pagina's zijn uitklapbare elementen aanwezig.Bij toetsenbordnavigatie is niet zichtbaar wanneer deze elementenfocus bevatten. Komt onder anderen voor op:* https://www.woudenberg.nl/

   • https://www.woudenberg.nl/aanvragen-en-regelen

   • Op kleine schermen komt via toetsenbordnavigatie de focus inhet verborgen menu terecht. Dit komt op alle pagina's voor.

  • Gevolg:

   Het is, zeker voor bezoekers met toetsenbord bediening, belangrijk dat goed zichtbaar is waar de focus zich op de website bevindt. Door het ontbreken van duidelijke focusstijlen is dit momenteel niet altijd mogelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij zullen onze leverancier vragen aanpassingen aan de website te verrichten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 18. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:
   • Als op de pagina https://www.woudenberg.nl/nieuwsbriefeen ongeldig e-mailadres gebruikt wordt, verschijnt de melding"Geef een geldig e-mailadres op." Dit is geen foutmelding maar eeninstructie. Een foutmelding kan zijn "Fout: Het opgegevene-mailadres is ongeldig. Een geldig e-mailadres heeft het formaatnaam@domein.nl"
  • Gevolg:

   In plaats van een foutmelding te geven over waarom de ingevoerde informatie niet correct is, volgt er enkel een instructie. Hiermee is nog niet duidelijk wat er nu precies fout is ingevoerd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij vragen aan onze leverancier om de meldingen te verduidelijken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 19. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:
   • Op de pagina https://www.woudenberg.nl/over-de-gemeente/bekendmakingenwordt, bij de invoervelden voor data, in de placeholder instructiesgegevens over het gevraagde format. Het gebruik van een placeholderis hierdoor niet voldoende omdat deze instructie verdwijnt zodraeen gebruiker begint met de invoer.
   • Als op de pagina https://www.woudenberg.nl/nieuwsbriefis het formulierveld voor het e-mailadres verplicht. Dit isaangegeven met een sterretje (*), maar er is geen verklaring voordeze indicatie en er wordt geen andere melding gemaakt  dathet veld verplicht is.
  • Gevolg:

   Door het verdwijnen van de instructie kan het voor bezoekers moeilijker zijn om de correcte invoer te geven.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We laten de leverancier duidelijkere instructies of labels plaatsen op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 20. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op verschillende pagina's worden iconen weergegeven. Hierbij worden attributen onvolledig of onjuist toegepast. Het aria-hidden="" attribuut is leeg, maar heeft een waarde van "true" of "false" nodig. De iconen zijn decoratief, maar ze worden op deze manier nog steeds benoemt. Het focusable="" attribuut is uitsluitend bedoeld voor svg elementen en kan niet op een span worden toegepast.

  • Gevolg:

   Door verkeerd opgemaakt de code worden elementen onnodig extra voorgelezen door hulp software. Op andere elementen wordt in de actie aangeboden die daar technisch niet mogelijk is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We vragen onze leverancier deze problemen op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op sommige pagina's is een ronde 'knop' aanwezig. Het element is opgemaakt met een span en role="button" attribuut. Het element kan geen focus ontvangen.

  • Gevolg:

   Niet alle elementen van de website zijn door hulp software te herkennen of correct te gebruiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   We vragen aan de leverancier dit probleem op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Voor het opstellen van toegankelijke (pdf) documenten is in de organisatie onvoldoende kennis en vaardigheden aanwezig.

  • Oorzaak:

   Niet iedereen in de organisatie is zich bewust van, of heeft kennis beschikbaar om documenten toegankelijk op te stellen.

  • Gevolg:

   Dit resulteert in ontoegankelijke documenten die gepubliceerd worden op de website.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Als organisatie gaan we ermee aan de slag om medewerkers kennis en vaardigheden te leren waarmee zij documenten op een toegankelijke manier kunnen opstellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Woudenberg heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209