Voorbeeldweergave toegankelijkheidsverklaring

Status toegankelijkheid https://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/

Prolander is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-07-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Prolander streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Zuidelijk Westerkwartier.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Prolander is beschikbaar via de link https://www.prolander.nl/algemene-onderdelen/extra/site/

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Prolander verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Zuidelijk Westerkwartier te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Prolander is gevorderd met de toegankelijkheid van Zuidelijk Westerkwartier en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2022.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-04-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Prolander .
Functie: Contentmanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@zuidelijkwesterkwartier.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Prolander

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Zuidelijk Westerkwartier : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Zuidelijk Westerkwartier is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/ staat een lijst met nieuwsartikelen en elk artikel heeft een afbeelding ernaast. Deze afbeeldingen zijn decoratief, maar hebben nu een tekstalternatief gekregen dat gelijk is aan de titel van het nieuwsbericht.

  • Gevolg:

   De gebruikers zien een nu dubbele beschrijving van de afbeelding.

  • Alternatief:

   De gebruikers zien een nu dubbele beschrijving.

  • Maatregel:

   Deze tekstalternatieven moeten daarom leeg gemaakt worden (alt=””). Let op: het alt-attribuut moet wel aanwezig zijn, want anders kan het voorkomen dat hulpsoftware de bestandsnaam van de afbeelding gaat voorlezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op pagina https://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/projectinformatie/ heeft geen audiodescriptie en geen media-alternatief. Aangezien de video inhoudelijk is, er worden zowel teksten getoond als gebeurtenissen die inhoudelijk van belang zijn, is dit wel nodig.

  • Gevolg:

   Gebruikers die de getoonde gebeurtenissen en teksten niet kunnen zien, lopen deze informatie mis.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief

  • Maatregel:

   Een geluidsspoor toevoegen met audiodescriptie dat naast het gewone geluid alle belangrijke informatie als extra geluid bevat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Zoals bij criterium 1.2.3 al aangegeven heeft de video op pagina https://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/projectinformatie/ geen audiodescriptie. Waar bij 1.2.3 een media-alternatief nog voldoet, is bij dit criterium een audiodescriptie vereist.

  • Gevolg:

   Gebruikers die de getoonde gebeurtenissen en teksten niet kunnen zien, lopen deze informatie mis.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief

  • Maatregel:

   Een geluidsspoor toevoegen met audiodescriptie dat naast het gewone geluid alle belangrijke informatie als extra geluid bevat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 4. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/?s=de staat onderaan een paginanavigatie. Elke pagina is een link met als enige tekst het nummer van de pagina. Daarnaast staan op de homepage meerdere links naar nieuwsartikelen. Bij elk bericht staat een datum. Dit is ook een link naar het nieuwsartikel. Het juiste linkdoel kan niet bepaald worden.

  • Gevolg:

   Uit de linktekst is niet ondubbelzinnig duidelijk waar de link naartoe verwijst.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   De datumlink wordt bij nieuwsberichten weggehaald en bij de paginanavigatie voegen we een (verborgen) tekst aan toe te voegen zoals ‘Ga naarpagina …’.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 5. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op alle onderzochte pagina’s staan bovenin twee logo’s. Het eerste logo heeft de zichtbare tekst ‘www.zuidelijkwesterkwartier.nl’, terwijl de naam van de link ‘logo gebeidsontwikkeling zuidelijk westerkwartier’ is. Het tweede logo heeft de zichtbare tekst 'Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland', terwijl de naam ‘logo Europees landbouwfonds’ is.

  • Gevolg:

   De gebruiker die het logo niet kan zien, mist informatie omdat die niet kan worden opgelezen.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Dit kan worden opgelost door de (rest van de) visueel zichtbare tekst aan het tekstalternatief van de afbeelding toe te voegen. Andere oplossingen, zoals het gebruik van het title-attribuut bij de link, zijn ook mogelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 6. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op de homepage is nog een dubbele id-waarde ‘menu-item-2753’ aanwezig. Op pagina https://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/tijdlijn/ is niet overal ruimte tussen de attributen gehouden. Tussen een afsluitend aanhalingsteken en de volgende attribuutnaam moet minimaal een spatie zitten.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de pagina minder goed ontleden.

  • Alternatief:

   Nog geen alternatief.

  • Maatregel:

   Op de homepage wordt de dubbele id-waarde verwijderd en tussen de afsluitende aanhalingsteken en de volgende attribuutnaam wordt een spatie toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 02-06-2022
 7. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/inrichtingswerkzaamheden-zuidelijkwesterkwartier-van-start/ staat een iframe met een YouTube video. Dit iframe heeft geen title-attribuut die beschrijft wat voor een soort content er in dit iframe staat. Hetzelfde geldt voor het iframe op pagina https://www.zuidelijkwesterkwartier.nl/projectinformatie.

  • Gevolg:

   Gebruikers zien nu niet wat voor soort content in het iframe staat.

  • Alternatief:

   In de title staat nu de titel van de video aangegeven.

  • Maatregel:

   Aan de title wordt 'Youtube video' toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Prolander heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209