Voorbeeldweergave toegankelijkheidsverklaring

Status toegankelijkheid https://www.stowa.nl

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 04-08-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.stowa.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer is beschikbaar via de link https://www.stowa.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.stowa.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer is gevorderd met de toegankelijkheid van www.stowa.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-08-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer .
Functie: Directeur STOWA.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-08-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of hebt u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via stowa@stowa.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer  STOWA laat als kenniscentrum van de waterschappen praktijkgericht odnerzoek uitvoeren. De resultaten van deze onderzoeken worden grotendeels vervat in rapporten die als PDF beschikbaar zijn op de website. STOWA bestaat sinds 1971. Er zijn sinds de oprichting naar schatting meer dan 2000 rapporten verschenen. 

De stichting acht het om meerdere redenen (kosten, uitvoerbaarheid, actualiteit en dergelijke) niet zinvol om al deze PDF's digitaal toegankelijk te maken. Dat doen wij op aanvraag, kostenloos.

De stichting werkt eraan om er zorg voor te dragen dat vanaf 1 januari 2022 alle rapporten die in PDF vorm verschijnen, digitaal toegankelijk zijn.  Ook zorgt ze ervoor dat op 1 januari 2022 van de reeds verschenen rapporten de 25 meest gedownloade rapporten  eveneens digitaal toegankelijk zijn.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.stowa.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.stowa.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/DIVERSEN/Digitale%20toegankelijkheid/Onderzoeksrapport%20EN301549%20STOWA.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de leverancier
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Video’s die op de website worden weergegeven bevatten geen correct ondertiteling waardoor doven en slechthorenden de content niet volledig begrijpen.

  • Oorzaak:

   Ondertiteling die aan de video’s moet worden toegevoegd, is (nog) niet beschikbaar.

  • Gevolg:

   Hulptechnologieën zoals voorleessoftware kunnen niet-tekstuele content niet juist interpreteren en de bezoeker uitleggen wat er op een afbeelding of icoon te zien is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Ondertiteling voor video’s laten maken en implementeren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: STOWA bestaat 50 jaar. Vanaf 200 zijn er tal van video's gemaakt die het werk van STOWA ondersteunen. Het vereist een enorme inspanning om al dit materiaal te voorzien van ondertiteling. Mede gezien de beperkte grootte en middelen van de organisatie
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Een audiodescriptie of alternatief daarvoor die aan de video’s moet worden toegevoegd, is (nog) niet beschikbaar.

  • Gevolg:

   Blinden en slechtzienden zien geen of slecht beeld waardoor ze visuele informatie die belangrijk is om de context van de video te begrijpen niet meekrijgen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Audiodescriptie of media-alternatief voor video’s laten maken en implementeren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: STOWA bestaat 50 jaar. Vanaf 200 zijn er tal van video's gemaakt die het werk van STOWA ondersteunen. Het vereist een enorme inspanning om al dit materiaal te voorzien van audiodescriptie. Mede gezien de beperkte grootte en middelen van de organisatie.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Blinden en slechtzienden zien geen of slecht beeld waardoor ze visuele informatie die belangrijk is om de context van de video te begrijpen niet meekrijgen.

  • Gevolg:

   Geen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Audiodescriptie voor video’s laten maken en implementeren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: STOWA bestaat 50 jaar. Vanaf 200 zijn er tal van video's gemaakt die het werk van STOWA ondersteunen. Het vereist een enorme inspanning om al dit materiaal te voorzien van audiodescriptie. Mede gezien de beperkte grootte en middelen van de organisatie.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Technisch. Semantische HTML tags worden niet correct toegepast.

  • Gevolg:

   Hulptechnologie zoals voorleessoftware kunnen secties, structuur en relaties niet/ minder goed bepalen waardoor de informatie op de pagina mogelijk niet correct wordt gepresenteerd.

  • Alternatief:

   Implementatie van correcte semantische HTML tags en relaties tussen elementen.

  • Maatregel:

   Implementatie van correcte semantische HTML tags en relaties tussen elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Een aantal getoetste pagina’s bevatten geen correcte volgorde van headings waardoor de leesvolgorde door software minder goed kan worden bepaald.

  • Gevolg:

   Hulptechnologie zoals voorleessoftware kan de leesvolgorde niet goed bepalen. Hierdoor kan het zijn dat informatie over de foute manier wordt overgebracht.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Headings zijn niet overal in hiërarchische volgorde toegepast. Het is van belang voor hulptechnologieën om een hiërarchische heading structuur te hebben. Op deze manier is de context van de pagina beter te begrijpen voor de gebruiker. In concreto: heading H2 wordt niet toegepast vanwege de corpsgrootte, aanpassen. Dan kan het wel toegepaste H3 H2 worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Op verschillende pagina’s wordt gebruikt gemaakt van iconen (vorm) om de functie van een link duidelijk te maken. Deze iconen bevatten geen alternatieve eigenschappen om de functie te herkennen.

  • Gevolg:

   Gebruikers die aangewezen zijn op hulptechnologieën om de pagina voor te lezen zullen de betekenis van een link met icoon niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Implementeren van een alternatieve mogelijkheid om de functie van iconen (links) te herkennen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina’s waar formulieren worden gebruikt, zijn input velden met labels en type attributen gedefinieerd. Hulptechnologieën kunnen op basis van deze informatie gedeeltelijk de verwachte waarden van input velden bepalen. Verdere verduidelijking kan worden gedaan door autocomplete waardes mee te geven.

  • Gevolg:

   Gebruikers die aangewezen zijn op hulptechnologieën weten niet altijd welke waarde in een veld moet komen. Ook is het gebruik van de browser ‘autofill’ functionaliteit beperkt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Implementeren van correct autocomplete attributen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Iconen in de animatie op de landingspagina voor ecologische sleutelfactoren hebben geen duidelijke omschrijving of deze groen (succesvol) of rood (niet succesvol) zijn.

  • Gevolg:

   Blinden en slechtzienden zijn in niet in staat om het verschil tussen groene en rode iconen te herkennen. Informatie kan op deze manier fout worden geïnterpreteerd.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Implementeren van een alternatieve manier om het verschil tussen groene en rode iconen te herkennen, of bepalen dat informatie in de afbeeldingen decoratief zijn en lege alt teksten meegeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

   De content op de landingspagina ‘Ecologische sleutelfactoren voor stilstaande wateren’ is op mobiel alleen zichtbaar wanneer naar rechts wordt gescrold.

  • Oorzaak:

   Content is te breed voor de pagina waardoor horizontaal en verticaal scrollen vereist is.

  • Gevolg:

   Er moeten worden gescrold in twee dimensies (horizontaal en verticaal) om alle content te kunnen zien. Hierdoor kunnen gebruikers die moeite hebben met ‘swipen/scrollen’ de pagina niet goed gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat content die nu buiten beeld wordt weergegeven netjes zichtbaar wordt op smallere schermen zonder dat in twee dimensies moet worden gescrold.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Verschillende componenten binnen de website die nodig zijn voor interactie, hebben niet voldoende contrast. Het contrast van deze componenten moet worden aangepast, zodat ze beter zichtbaar zijn voor gebruikers met een visuele beperking. Huisstijlkleuren die worden gebruikt in het ontwerp voor verschillende componenten, bieden niet voldoende contrast voor digitale toegankelijkheid.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen componenten die nodig zijn voor interactie niet goed zien waardoor de website niet correct kan worden gebruikt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contrast van interactie componenten die nodig zijn om de website volwaardig te kunnen gebruiken, moet worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Huisstijlkleuren die worden gebruikt in het ontwerp bieden niet voldoende contrast voor digitale toegankelijkheid.

  • Gevolg:

   Slechtzienden en kleurenblinden kunnen kleuren niet goed herkennen waardoor ze wanneer het contrast niet voldoende is, teksten niet (goed) kunnen lezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Kleuren van het lettertype of de achtergrond aanpassen op plekken waar het contrast niet voldoet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 12. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Elementen waarbinnen zich tekst bevindt, passen zich qua formaat niet automatisch aan wanneer het lettertype wordt vergroot, of houden niet voldoende marge rondom het element aan.

  • Gevolg:

   Gebruikers die het lettertype moeten vergroten om deze te kunnen lezen, kunnen niet alle content goed begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat teksten wel vergroot kunnen worden zonder dat content of functionaliteit verloren gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 13. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Een aantal componenten binnen de getoetste pagina’s zijn niet te bedienen met het toetsenbord. Hierdoor zijn gebruikers die aangewezen zijn op navigatie via het toetsenbord, niet in staat om de website volledig te gebruiken. Sommige componenten binnen de pagina’s zijn op maat gemaakt voor de vormgeving. Hierdoor zijn deze niet meer met het toetsenbord te bedienen.

  • Gevolg:

   Gebruikers die aangewezen zijn op navigatie via het toetsenbord, zijn niet in staat om de website volledig te gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Componenten binnen de website die niet via het toetsenbord kunnen worden bediend, moeten worden aangepast zodat dit wel mogelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 14. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

  • Oorzaak:

   De datepicker in het sollicitatieformulier is niet toegankelijk. Hierdoor kan de focus bij een actieve datepicker ook achter de datepicker vallen en op componenten focussen buiten het actieve component (datepicker). Er wordt geen gebruik gemaakt van een toegankelijke datepicker.

  • Gevolg:

   Gebruikers die aangewezen zijn op toetsenbordnavigatie moet vaak op tab drukken om de focus weer terug te krijgen op de datepicker.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Implementeren van een toegankelijke datepicker.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 15. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Animaties kunnen niet worden gepauzeerd of gestopt.

  • Gevolg:

   Bewegende content/onderdelen binnen een pagina kunnen een afleiding zijn voor gebruikers en moeten daarom gepauzeerd/gestopt kunnen worden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Er moet een mogelijkheid komen om animaties uit te schakelen of te pauzeren, of de animaties moeten volledig worden verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 16. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is geen ‘Direct naar content’ of ‘Direct naar footer’ link in de navigatie beschikbaar die wordt weergegeven tijdens het navigeren via het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Gebruikers die aangewezen zijn om met het toetsenbord te navigeren moeten altijd de hele header (die op iedere pagina voorkomt) doorklikken voor ze bij de content komen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Implementeren van een mechanisme dat het mogelijk maakt om veel voorkomende blokken snel te omzeilen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 17. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op een aantal pagina’s die zijn onderzocht zijn er links gebruikt waarvan niet duidelijk is wat het doel ervan is. Het doel van de link moet duidelijk zijn uit de linktekst, of de linktekst samen met de linkcontext waarin deze zich bevindt. Technische oorzaak en content

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn voor voorleessoftware kunnen niet altijd het doel van een link achterhalen. Zo weten ze niet wat ze kunnen verwachten wanneer op de link wordt gedrukt.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Herschrijven van content waarin links zijn opgenomen om het doel duidelijk te maken en doorvoeren van een technische aanpassingen die bij tags aangeven wat klikken op de link zal doen. Dit kan worden gedaan via een aria-label.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 18. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Niet alle elementen op de getoetste pagina’s krijgen een zichtbare focus waaruit blijkt dat men het element kan bedienen. Standaard user-agent focus is middels CSS van sommige elementen verwijderd vanwege opmaakredenen.

  • Gevolg:

   Gebruikers die het toetsenbord gebruiken om te navigeren, zien niet dat de focus op een link staat. Op deze manier zien ze niet dat ze deze kunnen aanklikken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Herstellen van user-agent focus op elementen die dat nu niet hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 19. SC 2.5.2 - Aanwijzerannulering [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Geen down-event: Het down-event van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
   • Afbreken of ongedaan maken: De functie wordt voltooid door het up-event en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken als deze is voltooid;
   • Up reversal: Met het up-event wordt elk resultaat van het voorgaande down-event ongedaan gemaakt;
   • Essentieel: Het voltooien van de functie met het down-event is essentieel.
  • Oorzaak:

   Er wordt geen gebruikt gemaakt van een toegankelijke datepicker

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen een actie niet ongedaan maken door de muis weg te bewegen en los te laten van het component.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Implementeren vaan een digitoegankelijke datepicker.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 20. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Er zijn pagina’s geschreven met een andere taal en pagina's die woorden bevatten in een andere dan de standaard ingestelde taal van de website. Voorleessoftware weet aan de hand van de ingestelde taal in welke taal deze de tekst moet voorlezen. Wanneer deze taal niet overeenkomt, zal de voorleessoftware het woord fout kunnen voorlezen.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware weet aan de hand van de ingestelde taal in welke taal deze de tekst moet voorlezen. Wanneer deze taal niet overeenkomt, zal de voorleessoftware het woord fout kunnen voorlezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Teksten die in een afwijkende taal zijn van de standaard ingestelde taal moeten worden voorzien van de taal parameter.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 21. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Binnen de website zijn er hyperlinks geplaatst die wanneer de gebruiker hierop drukt zorgen voor een contextwijziging. Sommige links openen in een nieuw tabblad zonder dat de gebruiker hierover vooraf wordt geïnformeerd. Links die in een nieuw tabblad openen, zijn niet voorzien van aanvullende informatie die aangeven dat dit gebeurt.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers die aangewezen zijn op hulptechnologieën is dit niet gebruiksvriendelijk omdat deze niet altijd aankondigen of een link in een nieuw tabblad is geopend. Ook de terugknop van een browser werkt in dit geval niet meer.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Links die in een nieuw tabblad openen moeten worden voorzien van een aanvullende uitleg.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021
 22. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   De gebruikte opmaaktalen worden niet volgens de specificaties toegepast waardoor verschillende user-agents de website op een andere manier kunnen interpreteren. Technische oorzaak.

  • Gevolg:

   Hulptechnologieën en ander user agents (bijv. webbrowsers) kunnen de website anders of niet interpreteren. Bezoekers die hierop aangewezen zijn kunnen de website

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Opmaaktalen moeten volgens hun specificaties correct worden geïmplementeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617