Verklaring van Gemeente Alblasserdam

Status toegankelijkheid https://www.alblasserdam.nl

Gemeente Alblasserdam is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 24-08-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Alblasserdam streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Alblasserdam.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Alblasserdam is beschikbaar via de link https://www.alblasserdam.nl/Configuratie/Footer/Over_de_website/Toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Gemeente Alblasserdam van Gemeente Alblasserdam voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Alblasserdam .
Functie: Teamleider Functioneel beheer.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 24-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@alblasserdam.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Alblasserdam

Bij de link naar de onderzoeksresultaten is ook een link naar een onderzoek van Dordrecht. Omdat de Drechtsteden gemeenten allemaal dezelfde techniek gebruiken is het technische deel achter de websites maar bij één gemeente getest. In dit jaar was dat Dordrecht.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Gemeente Alblasserdam : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Gemeente Alblasserdam is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alternatieve tekst bij afbeeldingen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.alblasserdam.nl/Gemeenteraad/Alle_onderwerpen/Wie_zitten_er_in_de_gemeenteraad wordt in één van de alt-teksten de verkeerde naam genoemd: "J.M. ten Hove" waar dit H.C. (Harrold) van Vliet moet zijn. Op de pagina https://www.alblasserdam.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/Projecten/Onderhoud_en_herinrichting/Blokweer_2 worden plattegronden gebruikt die niet leesbaar zijn. Ook niet na zogenaamd uitvergroten als je op de afbeelding klikt. Zorg dat de inhoud van de afbeelding ook in tekst beschikbaar is. Op de pagina https://www.alblasserdam.nl/Samenlevingsagenda zijn de teksten in de afbeelding niet beschikbaar voor hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Met spraaksoftware daarom mogelijk niet duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassing door redactie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen structuur klopt niet

  • Oorzaak:

   Er worden koppen gebruikt die niet als koppen zijn opgemaakt. Lijsten van hyperlinks die niet in een opsommingslijst zijn geplaatst (ul/li-element) De koppen zijn qua structuur niet logisch. Op sommige pagina's wordt voor samenvattingteksten (lead) het strong-element gebruikt. Gebruik hiervoor uit de stylesheet de classnaam "description". Het strong-element is bedoeld voor het benadrukken van kleine stukjes tekst. Op de pagina https://www.alblasserdam.nl/Configuratie/Footer/Over_de_website/Cookies is een tabel waarvan de koppen zijn opgemaakt met het strong-element in een normale cel. gebruik voor de eerste rij tabelkoppen (th in een thead-element). Op de volgende pagina's https://www.alblasserdam.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/Geboorte_en_overlijden/Begraven_en_cremeren/Wetgeving en https://www.alblasserdam.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/Melden_bij_de_gemeente worden koppen gebruikt zonder dat er content onder staat. Heel de kop-markering weg of plaats de content onder elke kop. Op de pagina https://www.alblasserdam.nl/Gemeenteraad/Alle_onderwerpen/Wie_zitten_er_in_de_gemeenteraad worden de naam, de foto en andere gegevens van personen in aparte paragrafen geplaatst. Er is geen structuur van bijvoorbeeld koppen en/of een opsommingslijst waardoor de structuur van de content onduidelijk is voor mensen die het scherm niet kunnen zien.

  • Gevolg:

   Koppen worden niet als zodanig herkend.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Redactionele aanpassing

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Contrast onvoldoende.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.alblasserdam.nl/Inwoners/Configuratie_inwoners/Uitgelicht/Nieuws kent het blokje in de rechterzijkant 2 contrastproblemen. De rode tekst is zowel in normaal-contrast als in hoog-contrast-modus te laag, 3,8:1 waar 4,5:1 is vereist. Het kopje in dit blok heeft in hoog-contrast-modus een contrastratio van 1:1. Dit komt ook op andere pagina's voor: https://www.alblasserdam.nl/Gemeenteraad/Alle_onderwerpen/Wie_zitten_er_in_de_gemeenteraad In hoog-contrast-modus is bij focus en hover het hoofdmenu niet leesbaar. Zwart op zwart (contrastratio 1:1). De hoog-contrast-instelling wordt niet bewaard. Je moet daarom bij elke pagina opnieuw voor hoog contrast kiezen.

  • Gevolg:

   Moeilijk te onderscheiden tekst voor slechtzienden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassing voor redactie en leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content overlapt of verdwijnt van het scherm.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.alblasserdam.nl/Gemeenteraad verdwijnt bij inzoomen op sommige momenten delen van de content of content komt over elkaar heen te staan.

  • Gevolg:

   Moeilijk leesbare tekst.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Aanpassing door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 5. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Chatfunctie en BrowseAloud bevatten afbeeldingen met tekst.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina is de chatfunctie aanwezig. De knop van de chatfunctie bevat een afbeelding van tekst. De browsealoud-knop bevat tekst in de afbeelding (lees voor). Dit kan ook met HTML geplaatst worden.

  • Gevolg:

   Dit is bijvoorbeeld lastig voor mensen die de website met een eigen lettertype willen bekijken, of alleen het lettertype willen vergroten.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassing door leveranciers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 6. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verkeerd gebruik van tabindex.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.alblasserdam.nl/Sitemap wordt veelvuldig tabindex=1 gebruikt.

  • Gevolg:

   Het gebruik van tabindex met een waarde groter dan nul (0) leidt niet tot afkeur maar is een bad practice en kan tot complicaties leiden.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Aanpassing door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Alblasserdam heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209