Verklaring van Politie.nl

Status toegankelijkheid https://www.politie.nl

Politie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 04-08-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Politie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Politie.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Politie is beschikbaar via de link https://www.politie.nl/algemeen/toegankelijkheid.html?sid=40fb4563-5f0b-4539-870d-3fe70d248580

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Politie gepubliceerde informatie blijkt dat de website Politie.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Politie is gevorderd met de toegankelijkheid van Politie.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-10-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Politie .
Functie: Directeur Digitaal Politie Contact .

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 04-08-2021.

Feedback en contactgegevens

De politie wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Zover is het nog niet. De politie werkt voortdurend aan verbetering van de website. 

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in de Europese richtlijn en internationale standaard EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Borgen van toegankelijkheid

In januari 2021 heeft de politie onderzoek laten doen door Stichting Accessibility naar de toegankelijkheid van Politie.nl. Eerder is dit in 2018 gedaan. Er zijn in de afgelopen twee jaar verbeteringen doorgevoerd. Het werk is nog niet klaar. De politie werkt steeds aan verbetering van de toegankelijkheid van Politie.nl door diverse maatregelen:

 • Toegankelijkheid is onderdeel van de manier waarop Politie.nl wordt gemaakt. Sinds de eerste bouwwerkzaamheden in 2011 tot aan de dag van vandaag wordt rekening gehouden met toegankelijkheid in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van deze website.
 • Gebruikersonderzoek is onderdeel van de manier waarop Politie.nl wordt gemaakt. Nieuwe onderdelen van de website worden vooraf, tijdens en achteraf getoetst op gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. 
 • In het productieproces zijn zowel collega’s als ingehuurde experts actief met kennis op het gebied van toegankelijkheid.
 • Redacteuren die voor Politie.nl schrijven, worden getraind in het schrijven van begrijpelijk Nederlands.

Problemen met toegankelijkheid melden

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van onze website? Neem dan contact met ons op via e-mail toegankelijkheid@politie.nl

Aanvullende informatie van Politie

De politie heeft in 2013 een reorganisatie doorgemaakt van het oude korpsbestel naar de nationale politie. In de aanloop hiernaar toe is ervoor gekozen een geheel nieuwe Politie.nl te bouwen. In het voortbrengingsproces is rekening gehouden met de toegankelijkheidsrichtlijnen. Echter, Politie.nl biedt ook toegang tog legacy systemen die niet compliant zijn. Ook biedt Politie.nl heel veel voorlichting die oorspronkelijk is ontwikkeld voor drukwerk (brochures en folders) en later in PDF formaat op de website is hergebruikt. Hiervoor wordt een inhaalslag gemaakt. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Politie.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Politie.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Politie dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/onderzoek-naar-toegankelijkheid-politiesite-versie-2021.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 13-01-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Politie dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

  • Oorzaak:

   Vraagteken knoppen op onderstaande pagina bevatten afbeeldingen zonder alt attribuut. Een afbeelding (img element) dient altijd een alt attribuut te hebben. Laat het alt attribuut leeg als het om een decoratieve afbeelding gaat of geef een duidelijke beschrijving als het om een informatieve afbeelding gaat. Zie stap 2 en 3. https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   Het logo van DigiD heeft als tekst alternatief 'digid-icon'. Dit kan beter omschreven worden als 'DigiD' of 'Logo DigiD'. Zie 'stap 4'. https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/ Wanneer je in onderstaand formulier bij 'stap 4' kiest voor 'stoppen' volgt er een feedback functionaliteit. Het politie logo heeft daar geen goed tekst alternatief (logo). https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   Het logo van DigiD heeft geen tekstueel alternatief. https://www.acceptatie.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-van-beschadiging-gebouw.html

   Wanneer je op onderstaande pagina kiest voor 'start aangifte' volgt er een modal. In deze modal bevindt zich het logo van DigiD. Deze heeft geen tekstueel alternatief..https://www.acceptatie.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-van-beschadiging-gebouw.html Alle '->' afbeeldingen missen een alt-attribuut. Een afbeelding (img element) dient altijd een alt attribuut te hebben. Laat het alt attribuut leeg als het om een decoratieve afbeelding gaat of geef een duidelijke beschrijving als het om een informatieve afbeelding gaat. In dit geval kunnen ze leeg gelaten worden.https://www.acceptatie.politie.nl/mijnpolitie/mijn-aangiftes

  • Gevolg:

   Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte succescriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor succescriterium 1.1.17 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.

  • Alternatief:

   Zie boven

  • Maatregel:

   Repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief is voor tekst en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op de volgende pagina heeft automatisch gegenereerde ondertiteling. Automatische ondertiteling is op dit moment nog niet goed genoeg om te kunnen gebruiken om te voldoen aan dit succescriterium. https://www.politie.nl/over-de-politie

   Mogelijk geldt er een uitzondering. Die is afhankelijk van de datum dat de video is geplaatst. Wij adviseren om altijd goede ondertiteling toe te voegen. Zie: https://www.digitoegankelijk.nl/wetgeving/specifieke-situaties/geluid-bewegend-beeld-en-filmpjes

  • Gevolg:

   Voor alle gesproken tekst en andere belangrijke geluiden in een video dient ondertiteling geboden te worden. Op die manier is de informatie ook beschikbaar is voor bezoekers die doof of slechthorend zijn. Er is een uitzondering, waarbij geen ondertiteling geboden hoeft te worden: als concreet is aangegeven dat de video een media-alternatief is voor de tekst op de pagina én de video ook niet meer informatie geeft dan die tekst.

  • Alternatief:

   Zie boven

  • Maatregel:

   Repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan. Dit succescriterium is gerelateerd aan criterium 1.2.5. Voor gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, is het van belang dat zij de informatie die in het beeld van een video verschijnt tot zich kunnen nemen. Een uitgeschreven tekst van de belangrijke informatie uit de video of audiodescriptie is daarom 10 De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. noodzakelijk. Zie bijvoorbeeld de tekst die in beeld staat als een persoon aan het woord is en de teksten + logo die aan het begin en eind van de video in beeld staan. https://www.politie.nl/over-de-politie

   Mogelijk geldt er een uitzondering. Die is afhankelijk van de datum dat de video is geplaatst. Wij adviseren om altijd audiodescriptie toe te voegen.

  • Gevolg:

   Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Alternatief:

   Voor succescriterium 1.2.3 (niveau A) zijn twee uitzonderingen, waarbij geen audiodescriptie nodig is:

   1. Er wordt een uitgeschreven transcript geboden. Dit transcript dient alle informatie in de video (dus beeld en geluid) in de juiste volgorde bevatten.
   2. Als concreet is aangegeven dat de video een media-alternatief is voor de tekst op de pagina én de video ook niet meer informatie geeft dan die tekst.
  • Maatregel:

   Video verwijderen of repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2023
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De video op de volgende pagina biedt geen audiodescriptie voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan. Zie bijvoorbeeld de tekst die in beeld staat als een persoon aan het woord is en de teksten + logo die aan het begin en eind van de video in beeld staan. Dit succescriterium is gerelateerd aan succescriterium 1.2.3.

   (Rapport vermeld de link niet)

  • Gevolg:

   Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt. In tegenstelling tot succescriterium 1.2.3 (niveau A), is er voor succescriterium 1.2.5 (niveau AA) geen uitzondering mogelijk en dient altijd audiodescriptie geboden te worden (indien nodig).

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Video verwijderen of repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. https://www.politie.nl/themas/coronavirus-en-politiewerk.html

   De kop 'WOB-verzoeken' is op onderstaande pagina niet opgemaakt als een kop maar middels <strong>.https://www.politie.nl/wob/noord-nederland

   Het uitklapbare element 'Uitleg' is een kop. Dit is niet in de code aangegeven als een kop. Dit geldt ook voor de andere stappen in dit formulier (bijvoorbeeld 'Stap 1: Wat is er gebeurd?').https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   Wanneer je in onderstaand formulier bij 'stap 4' kiest voor 'stoppen' volgt er een feedback functionaliteit. De kop 'Geef feedback op de slimme keuzehulp' is hier niet gecodeerd als een kop https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   De radiobuttons in stap 3 (antwoorden) zijn niet gekoppeld aan het label (de vraag). Gebruik hiervoor een fieldset en legend. De legend is voor de vraag en in de fieldset staan de antwoorden. https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   Wanneer je op onderstaande pagina kiest voor 'start aangifte' volgt er een modal. In deze modal bevinden zich radiobuttons. Deze zijn niet gekoppeld aan het label. Gebruik hiervoor een fieldset en legend. De legend is voor de vraag en in de fieldset staan de antwoorden.https://www.acceptatie.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-van-beschadiging-gebouw.html

   Wanneer je in onderstaand formulier bij 'stap 4' kiest voor 'stoppen' volgt er een feedback functionaliteit. De radiobuttons (antwoorden) zijn niet gekoppeld aan het label (de vraag). Gebruik hiervoor een fieldset en legend. De legend is voor de vraag en in de fieldset staan de antwoorden. https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   Wanneer je in onderstaand formulier bij 'stap 4' kiest voor 'stoppen' volgt er een feedback functionaliteit. De checkboxes (antwoorden) zijn niet gekoppeld aan het label (de vraag). Gebruik hiervoor een fieldset en legend. De legend is voor de vraag en in de fieldset staan de antwoorden. https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   Wanneer je in onderstaand formulier bij 'stap 4' kiest voor 'stoppen' volgt er een feedback functionaliteit. De 'Sterren' radiobuttons (antwoorden) zijn niet gekoppeld aan het label (de vraag). Gebruik hiervoor een fieldset en legend. De legend is voor de vraag en in de fieldset staan de antwoorden. https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   Wanneer je in onderstaand formulier bij 'stap 4' kiest voor 'stoppen' volgt er een feedback functionaliteit. Het label bij het invoerveld 'Heeft u nog andere opmerkingen over de keuzehulp?' is niet geassocieerd. Dit komt voor op 85% van het formulier. https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   Het visuele label 'Eventuele extra toelichting' is niet geassocieerd met het bijhorende invoerveld. Zie 'stap 3'. https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   Op onderstaande pagina staan koppen die niet gecodeerd zijn als kop. Zie bijvoorbeeld 'Referentienummer:'.https://www.acceptatie.politie.nl/mijnpolitie/aangifte-detail/k1MNT_IaZYfP9RCSYCeROeYm6bhn-Gua_D_77iQ_xsM.htmlhttps://www.acceptatie.politie.nl/mijnpolitie/aangifte-aanvullen/k1MNT_IaZYfP9RCSYCeROeYm6bhn-Gua_D_77iQ_xsM.html

   Op onderstaande pagina bevindt zich de kop 'Uw gegevens'. Deze is niet gecodeerd als een kop.https://aangifte-acc.politie.nl/e-aangifte/internetaction.do?execution=e1s1

   In onderstaande PDF zijn meerdere teksten onterecht als H1 gecodeerd. Zie bijvoorbeeld 'De korpschef van politie,' op de eerste pagina'. https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/mandaten-en-regelingen/directie/mandaatbesluit-politie-januari-2020-def.pdf

   Lijsten zijn niet correct als lijst gecodeerd in onderstaande PDF. Zie bijvoorbeeld de lijst op pagina 1 + 2. Dit is een lijst die op de eerste pagina begint en doorloopt naar de twee pagina. Dit moet 1 lijst zijn. In de code zijn dit echter twee losse lijsten. Dit komt vaker voor. Bijvoorbeeld ook op pagina 4https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/mandaten-en-regelingen/directie/mandaatbesluit-politie-januari-2020-def.pdf

   Op pagina 8 staan in onderstaande PDF's lijsten die niet als lijst zijn gecodeerd.https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/mandaten-en-regelingen/directie/mandaatbesluit-politie-januari-2020-def.pdf

   Vanaf pagina 8 zijn koppen niet als kop gecodeerd in onderstaande PDF.https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/mandaten-en-regelingen/directie/mandaatbesluit-politie-januari-2020-def.pdf

   De tabelkoppen van de tabel op pagina 9 zijn niet als tabelkoppen gecodeerd (TH). https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/mandaten-en-regelingen/directie/mandaatbesluit-politie-januari-2020-def.pdf

   Let op in onderstaande PDF wordt voor alle koppen een H1 gebruikt. Wij adviseren een betere koppenregelhiërarchie te gebruiken met meerdere kopniveau's.

   https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/mandaten-en-regelingen/directie/mandaatbesluit-politie-januari-2020-def.pdf

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   Zie boven

  • Maatregel:

   Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina staat een formulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes. https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/meldformulier.html?sid=c51068cb-bce7-4318-b759-c39e60fae0d8&r195_r1_r1_r1:u_u_i_d=93216afc-427d-4b87-a04a-dba983945eb2

   Op onderstaande pagina staat een formulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. Informatie over de velden waar het autocomplete-attribuut voor gebruikt kan worden en de bijbehorende waarden staat op pagina https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.Formulier 'STANDAARD_DIEFSTAL_OF_VERNIELING'. Dit komt mogelijk voor bij meerdere formulieren. Bijvoorbeeld bij 'stap 3 aangever'.https://aangifte-acc.politie.nl/e-aangifte/internetaction.do?execution=e1s5

  • Gevolg:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software worden bepaald wanneer: • De invoervelden een doel dienen dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor componenten van de gebruikersinterface; en • De content wordt geïmplementeerd met technologieën waarmee de verwachte betekenis van de gegevens van het invoerformulier kan worden geïdentificeerd. RICHTLIJN

  • Alternatief:

   Zie boven

  • Maatregel:

   repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 7. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Links in de lopende tekst zijn alleen met kleur kenbaar gemaakt. Geef naast kleur ook een tweede hint dat de tekst een link betreft, bijvoorbeeld door de link te onderstrepen. Zie 'de Politie.nl homepage'.https://www.politie.nl/bestaatniet

   Links in de lopende tekst zijn alleen met kleur kenbaar gemaakt. Geef naast kleur ook een tweede hint dat de tekst een link betreft, bijvoorbeeld door de link te onderstrepen. https://www.acceptatie.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-van-beschadiging-gebouw.html

  • Gevolg:

   Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kan deze informatie mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers. Het is daarom van belang dat de informatie ook op een andere, niet-kleurafhankelijke manier wordt overgebracht.

  • Alternatief:

   Zorg dat een link niet alleen door middel van een ander kleurgebruik herkenbaar is als link, maar tevens door onderstreping of een andere visuele hint.

   Bied informatie over de verkeerd ingevulde formuliervelden niet alleen door middel van kleur (“de rode velden zijn verkeerd ingevuld”), maar ook tekstueel.

  • Maatregel:

   Repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van componenten en grafische objecten hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.

  • Oorzaak:

   De rand om het zoeken invoerveld in de header heeft een te laag contrast van 1,6:1. Dit komt voor op meerdere pagina's. Op de homepage (waar een andere kleur wordt gebruikt) is dit contrast ook te laag, 1,7:1. https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/meldformulier.html?sid=c51068cb-bce7-4318-b759-c39e60fae0d8

   De randen van de invoervelen in onderstaand formulier hebben een te laag contrast van 1,6:1. https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/meldformulier.html?sid=c51068cb-bce7-4318-b759-c39e60fae0d8&r195_r1_r1_r1:u_u_i_d=93216afc-427d-4b87-a04a-dba983945eb2

   De rand van het invoerveld bij stap 1 heeft een te laag contrast van 1,1:1.https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   Wanneer je in onderstaand formulier bij 'stap 4' kiest voor 'stoppen' volgt er een feedback functionaliteit. De randen van de '1 t/m 5' radiobuttons hebben een te laag contrast van 1,3:1. https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   Wanneer je in onderstaand formulier bij 'stap 4' kiest voor 'stoppen' volgt er een feedback functionaliteit. De randen van de sterren aan het eind van de feedback hebben een te laag contrast van 1,4:1.https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   Wanneer je in onderstaand formulier bij 'stap 4' kiest voor 'stoppen' volgt er een feedback functionaliteit. De randen van de 'checkboxes hebben een te laag contrast van 1,3:1. https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   De randen van de invoervelen in onderstaand formulier hebben een te laag contrast van 1,6:1. Formulier 'STANDAARD_DIEFSTAL_OF_VERNIELING'. Dit komt mogelijk voor bij meerdere formulieren.https://aangifte-acc.politie.nl/e-aangifte/internetaction.do?execution=e1s5

  • Gevolg:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   Componenten van de gebruikersinterfaceVisuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van het component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;

   Grafische objectenDelen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

  • Alternatief:

   Zie boven

  • Maatregel:

   Repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De placeholdertekst 'Zoek...' heeft op onderstaande pagina een te laag contrast van 1,8:1. Dit komt voor op meerdere pagina's. Op de homepage is het contrast wel voldoende.https://www.politie.nl/contact

   De tekst 'Vertel hier wat er is gebeurd.' heeft een te laag contrast van 2,8:1. Zie 'Stap 1: Wat is er gebeurd?'.https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   De foutmeldingen hebben in onderstand formulier een te laag contrast van 3,2:1. Zie bijvoorbeeld 'U heeft de vraag beantwoord met een Ja. vul een geldig url in' bij 'stap 3'.https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   Wanneer je in onderstaand formulier bij 'stap 4' kiest voor 'stoppen' volgt er een feedback functionaliteit. In dit formulier komen foutmeldingen voor die een te laag contrast hebben van 2,8:1. Zie bijvoorbeeld 'Selecteer alstublieft één van de antwoorden.'https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   De asterisk heeft op onderstaande pagina/formulier een te laag contrast van 3,5:1.https://aangifte-acc.politie.nl/e-aangifte/internetaction.do?execution=e1s1

   De placeholdertekst hebben in onderstaand formulier een te laag contrast van 3,5:1. Zie bijvoorbeeld 'dd-mm-jjjj'.https://aangifte-acc.politie.nl/e-aangifte/internetaction.do?execution=e1s13

   Alle rood gemarkeerde teksten die foutmeldingen zijn hebben een te laag contrast van 3,5:1. https://aangifte-acc.politie.nl/e-aangifte/internetaction.do?execution=e1s1

   De foutmeldingen teksten hebben een te laag contrast van 3,5:1. Zie de teksten 'Het formulier is niet correct ingevuld', 'Plaatsnaam voorval', 'E-mailadres', 'Vul hier een plaatsnaam in.' en 'Dit is een verplicht veld'. Mogelijk zijn er meerdere foutmeldingen bij dit formulier waar dit van toepassing is. https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/meldformulier.html?sid=c51068cb-bce7-4318-b759-c39e60fae0d8&r195_r1_r1_r1:u_u_i_d=93216afc-427d-4b87-a04a-dba983945eb2

   De tekst 'Mandaatbesluit Politie januari 2020' heeft in onderstaande PDF een te laag contrast van 2,7:1.https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/mandaten-en-regelingen/directie/mandaatbesluit-politie-januari-2020-def.pdf

  • Gevolg:

   Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Zie onder

  • Maatregel:

   Repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 10. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Wanneer tekst in een afbeelding staat, kan deze niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die mogelijk een visuele beperking hebben. Plaats informatieve tekst daarom niet in een afbeelding. Zie de drie link 'Geschiedenis, Organisatie en Pijlers' en de kaart met locaties. https://www.politie.nl/over-de-politie/een-politie-elf-eenheden.html

   Wanneer tekst in een afbeelding staat, kan deze niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die mogelijk een visuele beperking hebben. Plaats informatieve tekst daarom niet in een afbeelding. Zie 'DigiD, Mijn politie en Start aangifte'. https://www.acceptatie.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-van-beschadiging-gebouw.html

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst met HTML wordt geplaatst en niet op afbeeldingen. Tekst in HTML is namelijk met een eigen stylesheet naar wensen op te maken. In een eigen stylesheet kies je bijvoorbeeld voor- en achtergrondkleur, lettertype of lettergrootte, zodat de tekst aangepast wordt aan jouw wensen.

  • Alternatief:

   Een manier waarop dit eenvoudig kan worden getest, is door alles op de webpagina te selecteren (CTRL + a / Cmd + a). Doordat alles geselecteerd wordt, is direct te zien welke tekst op afbeeldingen staat en welke in HTML.

  • Maatregel:

   Repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Wanneer je in onderstaand formulier bij 'stap 4' kiest voor 'stoppen' volgt er een feedback functionaliteit. 'Nee, bedankt' is niet te bedienen of te bereiken met het toetsenbord. https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

  • Gevolg:

   Alle functionaliteit op de website dient bediend te kunnen worden met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Zie boven

  • Maatregel:

   Repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 12. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofd- kleine letters), interpunctietekens, cijfers of symbolen te gebruiken, kan de sneltoets worden uitgezet of opnieuw worden toegewezen aan bijv. Ctrl of Alt toets.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina is gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat is de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan. De oplossing is de embedcode van de YouTube video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'. https://www.politie.nl/over-de-politie

  • Gevolg:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofd- kleine letters), interpunctietekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste een van de volgende zaken:

   Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;

   Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);

   Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer op dat betreffende component wordt gefocust.

  • Alternatief:

   Zie onder

  • Maatregel:

   Repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De titel van onderstaande PDF is 'definities'. Die titel is onvoldoende omdat deze niet het onderwerp of doel van de PDF beschrijft. https://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/algemeen/mandaten-en-regelingen/directie/mandaatbesluit-politie-januari-2020-def.pdf

  • Gevolg:

   Bied een duidelijke, beschrijvende titel voor webpagina's. Gebruik hiervoor in HTML het title element. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.

  • Alternatief:

   PDF verwijderen

  • Maatregel:

   Repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer je op onderstaande pagina op een vraagteken knop klikt is de eerstvolgende focus in de zojuist geopende modal. Het is niet goed dat je hier ook weer uit kan tabben, terwijl de model in beeld blijft staan. Zie 'Stap 2: Bevindingen van de Keuzehulp', 'stap 3' en 'stap 4'. https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   Wanneer je in onderstaand formulier bij 'stap 4' kiest voor 'stoppen' volgt er een feedback functionaliteit. Met het toetsenbord het eerstvolgende item wat focus ontvangt niet de feedback (na het kiezen van stoppen). Zorg er tevens voor dat je niet uit deze functionaliteit kan tabben en op die manier achter de feedback beland met je toetsenbordfocus.https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

  • Gevolg:

   Zorg dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert. Als bijvoorbeeld een lightbox wordt geopend, dient de toetsenbordfocus direct in de lightbox te komen en dient niet uit de lightbox getabt te kunnen worden, voordat deze is afgesloten. Een ander voorbeeld: een knop met 'Meer opties' klapt uit, de opties verschijnen eronder. Als echter verder wordt getabt, is de eerste optie niet het eerstvolgende item dat toetsenbordfocus ontvangt.

  • Alternatief:

   Zie onder

  • Maatregel:

   Repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op onderstaande pagina bevinden zich social media deel links (Deel artikel via:). Deze links hebben als linkdoel een lange onduidelijke url. Bijvoorbeeld bij facebook 'www.politie.nl%2Fcontact'" target="_blank">http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.politie.nl%2Fcontact'>;. Let op een title kan niet (alleen) dienen als linkdoel. Gebruik bij voorkeur ook geen title attributen maar geef een link een duidelijk linktekst door bovenstaande lange url aan te passen naar een duidelijke linktekst.https://www.politie.nl/contact https://www.politie.nl/en/themes/inform-the-police.html

   De 'hint' links [?] hebben geen duidelijk linktekst. Een title attribuut is geen goede manier om een een <a> linktekst te geven. Een title attribuut kan alleen gebruikt worden om de tekst binnen de <a> aan te vullen. Op deze pagina bevinden zich meerdere 'Open hint' links. Zorg ervoor dat al deze links uniek zijn. Bijvoorbeeld 'open hint Plaatsnaam voorval' etc. https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/meldformulier.html?sid=c51068cb-bce7-4318-b759-c39e60fae0d8&r195_r1_r1_r1:u_u_i_d=93216afc-427d-4b87-a04a-dba983945eb2https://aangifte-acc.politie.nl/e-aangifte/internetaction.do?execution=e1s5

  • Gevolg:

   Bied een duidelijke linktekst, die aangeeft waar de link naartoe verwijst. Wees voorzichtig met links als 'klik hier' en 'lees verder'. Deze zijn alleen toegestaan, wanneer de omliggende context voldoende extra toelichting biedt.

  • Alternatief:

   Zie boven

  • Maatregel:

   Repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De toetsenbordfocus is niet zichtbaar op het hoofdnavigatiemenu.https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   De toetsenbordfocus is niet zichtbaar op 'Uitleg'.https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   Wanneer je in onderstaand formulier bij 'stap 4' kiest voor 'stoppen' volgt er een feedback functionaliteit. Het is mogelijk om het het toetsenbord uit deze modal te navigeren waardoor de focus achter deze modal beland. De focus is dan niet meer zichtbaar.https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

  • Gevolg:

   Zorg ervoor dat altijd visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.

  • Alternatief:

   Zie onder

  • Maatregel:

   Repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 17. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Het visuele label 'Eventuele extra toelichting' is niet geassocieerd met het bijhorende invoerveld. Zie 'stap 3'. https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

  • Gevolg:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Alternatief:

   Een best practice is om de naam te laten beginnen met de tekst van het label.

  • Maatregel:

   Repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 18. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Wanneer je tijdens stap 4 met met toetsenbord een keuze wil maken tussen 'ja' en 'nee' bij de radiobuttons wordt de focus automatisch verplaatst naar het volgende veld wanneer je de focus verplaatst van 'ja' naar 'nee' of van 'nee' naar 'ja'. https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   Wanneer je in onderstaand formulier bij het label 'Schade' een keuze (probeert) te maken tussen de radiobutton opties wordt de focus automatisch verplaatst en herlaad de pagina. https://aangifte-acc.politie.nl/e-aangifte/internetaction.do?execution=e1s3

  • Gevolg:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt een contextwijziging,

  • Alternatief:

   Zorg ervoor dat geen grote wijzigingen plaatsvinden, wanneer iets ingevoerd of veranderd wordt in een formulier invoerveld.

  • Maatregel:

   Repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 19. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Wanneer je in onderstaand formulier bij 'stap 4' kiest voor 'stoppen' volgt er een feedback functionaliteit. Als dit formulier leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Selecteer alstublieft één van de antwoorden."). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het veld Ik ervaar internetoplichting als: is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan. https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

  • Gevolg:

   Zorg voor goed identificerende foutmeldingen, wanneer een formulier niet kan worden verstuurd. Verwijs tekstueel naar het invoerveld dat niet correct is ingevuld. Vermijd woorden als 'dit veld is verkeerd ingevuld'. Voor blinde bezoekers is het namelijk beter om concreet de naam van het veld te noemen.

  • Alternatief:

   Zie onder

  • Maatregel:

   Repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 20. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Er zijn pagina met dubbele id's.

  • Gevolg:

   Webpagina's moeten kunnen parsen. Oftewel, de pagina mag geen grammaticale fouten bevatten.

  • Alternatief:

   Gebruik geen dubbele attributen. Bijvoorbeeld: <img title="tekst" title="tekst" />

   Zorg ervoor dat de waarden van id attributen uniek zijn voor die pagina. Op 1 pagina mag een id-waarde dus slechts 1 keer voorkomen.

  • Maatregel:

   Repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De status van 'Uitleg' (in-uitgeklapt) wordt niet goed overgebracht naar voorleessoftware. Dit komt omdat aria-expanded alleen beschikbaar is wanneer deze is uitgeklapt. Let op het gebruik van aria-expanded bij bepaalde elementen. Gebruik hier bijvoorbeeld een button of link. https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.1/#aria-expandedhttps://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   Het invoerveld onder 'Stap 1: Wat is er gebeurd?' heeft geen naam. https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   Het invoerveld bij 'Eventuele extra toelichting' heeft geen naam. Zie 'Stap 3: Vragen over wat er is gebeurd'.https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   Wanneer je in onderstaand formulier bij 'stap 4' kiest voor 'stoppen' volgt er een feedback functionaliteit. Het invoerveld bij 'Anders, namelijk:' heeft geen naam. Dit komt voor op 50% van het formulier.https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/ Wanneer je in onderstaand formulier bij 'stap 4' kiest voor 'stoppen' volgt er een feedback functionaliteit. Het invoerveld bij 'Heeft u nog andere opmerkingen over de keuzehulp?' heeft geen naam. Dit komt voor op 85% van het formulier. https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   Op onderstaande pagina bevinden zich vraagteken knoppen zonder naam. Zie 'Stap 2: Bevindingen van de Keuzehulp'.https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

  • Gevolg:

   Wanneer een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een "<a href=...", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft.

  • Alternatief:

   Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.

  • Maatregel:

   Repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 22. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Wanneer je op onderstaande pagina een checkbox aanvinkt, veranderd het getal bij 'xxx zoekresultaten'. Dit is een statusupdate. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald. https://www.politie.nl/zoek?query=aangifte&type=gezocht%2Cvermist%2Conderwerp%2Cblog%2Coverig&sort=relevance

   Op onderstaande pagina staat een teller die aangeeft hoeveel karakters je nog in kan voeren bij het invoerveld. Wanneer dit getal wijzigt moet dit worden overgebracht naar voorleessoftware gebruikers. Tip: geef in eerste instantie pas een melding bij 350, 300, 250 etc. en bij de laatste 20 karakters bij 19, 18, 17 etc. Zie 'Stap 1: Wat is er gebeurd?'. en 'stap 3'.https://aangifte.politie.nl/iaai-preintake/#/

   Op onderstaande pagina staat een teller die aangeeft hoeveel karakters je nog in kan voeren bij het invoerveld. Wanneer dit getal wijzigt moet dit worden overgebracht naar voorleessoftware gebruikers. Tip: geef in eerste instantie pas een melding bij 9000, 8000, 7000 etc. en bij de laatste 100 karakters bij 90, 80, 70 etc. https://aangifte-acc.politie.nl/e-aangifte/internetaction.do?execution=e1s1https://www.acceptatie.politie.nl/mijnpolitie/aangifte-aanvullen/k1MNT_IaZYfP9RCSYCeROeYm6bhn-Gua_D_77iQ_xsM.html

  • Gevolg:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software worden bepaald met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen laten zien zonder dat ze de focus krijgen.

  • Alternatief:

   Zie onder

  • Maatregel:

   Repareren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Politie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209