Verklaring van Politie.nl

Status toegankelijkheid https://www.politie.nl

Politie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 16-12-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Politie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Politie.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Politie is beschikbaar via de link https://www.politie.nl/algemeen/toegankelijkheid.html?sid=40fb4563-5f0b-4539-870d-3fe70d248580

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Politie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Politie.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Politie is gevorderd met de toegankelijkheid van Politie.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-10-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Politie .
Functie: Directeur Digitaal Politie Contact .

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-12-2020.

Feedback en contactgegevens

De politie wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Zover is het nog niet. De politie werkt voortdurend aan verbetering van de website. 

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in de Europese richtlijn en internationale standaard EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Borgen van toegankelijkheid

In november 2018 heeft de politie onderzoek laten doen door Stichting Accessibility naar de toegankelijkheid van Politie.nl. Er zijn in de afgelopen twee jaar verbeteringen doorgevoerd. Het werk is nog niet klaar. Dit jaar wordt opnieuw onderzoek uitgevoerd om de voortgang te meten.
De politie werkt steeds aan verbetering van de toegankelijkheid van Politie.nl door diverse maatregelen:

 • Toegankelijkheid is onderdeel van de manier waarop Politie.nl wordt gemaakt. Sinds de eerste bouwwerkzaamheden in 2011 tot aan de dag van vandaag wordt rekening gehouden met toegankelijkheid in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van deze website.
 • Gebruikersonderzoek is onderdeel van de manier waarop Politie.nl wordt gemaakt. Nieuwe onderdelen van de website worden vooraf, tijdens en achteraf getoetst op gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. 
 • In het productieproces zijn zowel collega’s als ingehuurde experts actief met kennis op het gebied van toegankelijkheid.
 • Redacteuren die voor Politie.nl schrijven, worden getraind in het schrijven van begrijpelijk Nederlands.

Problemen met toegankelijkheid melden

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van onze website? Neem dan contact met ons op via e-mail toegankelijkheid@politie.nl

Aanvullende informatie van Politie

De politie heeft in 2013 een reorganisatie doorgemaakt van het oude korpsbestel naar de nationale politie. In de aanloop hiernaar toe is ervoor gekozen een geheel nieuwe Politie.nl te bouwen. In het voortbrengingsproces is rekening gehouden met de toegankelijkheidsrichtlijnen. Echter, Politie.nl biedt ook toegang tog legacy systemen die niet compliant zijn. Ook biedt Politie.nl heel veel voorlichting die oorspronkelijk is ontwikkeld voor drukwerk (brochures en folders) en later in PDF formaat op de website is hergebruikt. Hiervoor wordt een inhaalslag gemaakt. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Politie.nl : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Politie.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar
 • Oké. een toegankelijkheidsonderzoek is gepland. Datum waarop het zal zijn uitgevoerd: 04-01-2021

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

(onbekend is welke afwijkingen er zijn)

Andere toegankelijkheidsissues

 1. De complexiteit van onze organisatie is te hoog
  • Beschrijving van het issue: Politie is in 2013 een nieuwe organisatie geworden: de nationale politie. De reorganisatie heeft grote impact gehad op de medewerkers, de formatie, functies en rollen. In een programmastructuur is in 2011 een tijdelijke organisatie neergezet om een geheel nieuwe website te ontwikkelen: Politie.nl. Maar de website is tegelijk een portaal die legacy modules ontsluit. Ook is zeer veel voorlichting (content) gemigreerd van de oude website naar de nieuwe. Politie.nl is gebouwd in een enterprise omgeving met het open source product Hippo (thans Bloomreach). Het ontwikkelproces leunt op de principes van Srum Agile waarin sinds 2011 rekening is gehouden met het bouwen volgens toegankelijkheidsrichtlijnen. Daarnaast is vóóraf, tijdens en na afronding van de verschillende functionaliteiten gebruikersonderzoek uitgevoerd. Bij de samenstelling van burgerpanels is rekening gehouden met vertegenwoordiging van slechtzienden. In de zogeheten 'definition of done' staat letterlijk ' moet voldoen aan toegankelijkheidsrichtlijnen'. Evenwel is Politie.nl ook een portaal voor legacy producten die elders in de organisatie werden beheerd. Tenslotte bevat Politie.nl zeer veel content, ook PDF's die zijn gemaakt van brochures en folders en (dus) niet zijn ontwikkeld met inachtneming van toegankelijkheidsrichtlijnen. Dagelijks maken honderden redacteuren honderden nieuwsberichten. Hoewel zij sinds twee jaar nadrukkelijk rekening houden met B1 tekstniveau zijn deze redacteuren niet expliciet bekend met de WCAG 2.1 norm.
  • Oorzaak: De website is een samenstel van nieuwe software (wel compliant aan toegankelijkheidsrichtlijnen) en ontsluiten van legacy modules (niet compliant). De content op de website groeit dagelijks met honderden nieuws- en opsporingsberichten en voorlichting die worden geproduceerd door een divers samengesteld redacteurennetwerk. Veel content is gemaakt in een andere organisatie, het oude politiebestel, waarin het redactieproces niet centraal werd gestuurd. In de nieuwe organisatie zijn minder formatieplaatsen voor communicatie. Communicatie verzorgt de redactie van de website. Redacteuren zijn nog niet geïnstrueerd voor de WCAG 2.1 norm.
  • Gevolg: Bezoekers van Politie.nl die heel de website scannen, komen onderdelen tegen die compliant zijn aan toegankelijkheidsrichtlijnen, onderdelen die niet helemaal compliant zijn en onderdelen die waarschijnlijk niet compliant zijn. Bezoekers komen voorlichting tegen in PDF formaat die in oorsprong brochures en folders (drukwerk) waren.
  • Alternatief: Het off-line halen van de functionaliteiten die niet voldoen aan de WCAG 2.1 norm. Het depubliceren van alle content die niet voldoet aan de WCAG 2.1 norm.
  • Maatregel: Het beheer en de doorontwikkeling van Politie.nl is op één locatie georganiseerd (Utrecht) en onder hetzelfde management gebracht (Digitaal Politie Contact). In elke sprint worden story's opgepakt die de website meer compliant maakt aan de WCAG 2.1 norm. Bron hiervoor is de rapportage van het laatste onderzoek naar de toegankelijkheidsrichtlijnen, november 2018. Inmiddels is opdracht gegeven voor een nieuw onderzoek om te weten hoever Politie.nl af staat van het doel (WCAG 2.1 AA). De legacy producten worden uitgefasseerd of verbeterd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Politie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123