Verklaring van NDW21

Status toegankelijkheid https://www.ndw21.nl/

Gemeente Nijmegen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Nijmegen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website NDW21.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Nijmegen is beschikbaar via de link https://www.nijmegen.nl/toegankelijkheidsverklaringen/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Nijmegen gepubliceerde informatie blijkt dat de website NDW21 gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Nijmegen is gevorderd met de toegankelijkheid van NDW21 en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Nijmegen .
Functie: Manager Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via teamonline@nijmegen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? U kunt een klacht indienen bij de gemeente Nijmegen of contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Nijmegen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website NDW21 : voldoet gedeeltelijk

De website NDW21 is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Nijmegen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.nijmegen.nl/toegankelijkheidsverklaringen/ndw21-rapport-digitale-toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-12-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de overheidinstantie zelf
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Nijmegen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:
   1. De video met als onderwerp "Ondertekening overeenkomst NDW21" op pagina https://www.ndw21.nl/over-ndw21/ heeft geen goede omschrijving voor mensen die gebruik maken van hulpsoftware zoals een screenreader. Daar wordt de knop om de video af te spelen benoemd als "Afspelen". Beter zou het zijn om hier uitgebreider het onderwerp van de video te vermelden: "Afspelen video ondertekening overeenkomst NDW21". Of zet boven de video een kop met als titel: "Video ondertekening overeenkomst NDW21".

   Opmerking: Buiten het logo zijn alle afbeeldingen die op de website te vinden zijn, geplaatst via CSS. Hierdoor kunnen de afbeeldingen geen tekstalternatief meekrijgen en krijgen mensen die gebruik maken van hulpsoftware geen informatie over deze afbeeldingen. Dit is geen probleem als de afbeeldingen allemaal als decoratief beschouwd worden. Hulpsoftware zal de afbeeldingen negeren. Als afbeeldingen wél informatief zijn kan een alternatieve tekst via een <span>...</span> ingesteld worden. Via CSS kun je dan regelen dat deze alleen geschikt is voor gebruikers van hulpsoftware.

   1. Die pijltjes achter de vragen bij de veelgestelde vragen op de homepage fungeren als knop. Deze knop wijzigt in een pijltje naar beneden als het item is geopend. Mensen die gebruiken van hulpsoftware krijgen geen informatie of deze knop is geactiveerd (open) of niet.

   2. De knop voor het hamburgermenu heeft geen alternatieve tekst. Hierdoor is het voor gebruikers van hulpsoftware onduidelijk wat de bedoeling is van deze knop. Is het menu geopend staat rechts bovenaan een "X". Deze knop om het menu weer te sluiten heeft geen alternatieve tekst waardoor het voor gebruikers van hulpsoftware geen duidelijke knop is.

  • Gevolg:

   Gebruikers met hulpsoftware krijgen niet altijd de goede informatie mee.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht de geboden oplossingen door te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Audiodescriptie ontbreekt bij de video op pagina https://www.ndw21.nl/over-ndw21/. Het betreft teksten die in beeld komen of andere belangrijke visuele informatie. Aan het einde van de video worden de logo's getoond van betrokken partijen. Dit is ook een voorbeeld wat meegenomen moet worden in de audiodescriptie. Een transcript (volledig uitgeschreven tekst), met hierin ook de teksten en gebeurtenissen die in beeld komen, kan voldoen als media-alternatief.

  • Gevolg:

   Mensen met een auditieve beperking krijgen niet alle informatie mee.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contentbeheer kijkt welke oplossing het beste door te voeren is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Audiodescriptie ontbreekt bij de aangeboden video.

  • Gevolg:

   Mensen met een auditieve beperking krijgen niet alle informatie mee.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contentbeheer zorgt voor een video met audiodescriptie

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:
   1. Op pagina https://www.ndw21.nl/ondernemen/ staat onderaan in het blok "Meer weten" in de tekst een hyperlink naar "veelgestelde vragen". Deze link gaat nergens naartoe. Het advies is deze te verwijderen of naar een juiste plaats te laten verwijzen.

   2. In de lijst met veelgestelde vragen op de homepage staat bij de vraag "Hoe is NDW21 ontstaan" een kop die opgemaakt is met <strong>: "NDW21: hier doen we het samen". Tekst opgemaakt met het element <strong> zal met nadruk worden voorgelezen door hulpsoftware. Beter is het deze regel op te maken als header.

   Op pagina https://www.ndw21.nl/wonen/ onder de kop "Huurwoning", staat een tussenkop "Interesse". Deze moet opgemaakt worden met een <h4> in plaats van <strong>.

   Op pagina https://www.ndw21.nl/wonen/ onder de kop "Studentenwoning" staat een blok met een roze achtergrond. De kop "Meer weten" is opgemaakt met <h4> én met <strong>. Gebruik alleen CSS voor een juiste opmaak.

   Zo zijn er meer voorbeelden te noemen waar <strong> gebruikt wordt om tekst op te maken.

   1. Het gaat niet goed met de opmaak van nieuwsberichten. Zo is bijvoorbeeld op pagina https://www.ndw21.nl/nieuws/plannen-voor-500-verplaatsbare-woningen-ndw21-gereed/ de gehele eerste alinea opgemaakt als <h4>. Ook heeft dit nieuwsbericht een tussenkop die is opgemaakt met <strong> : "NDW21 als aanjager". Voor mensen die navigeren via koppen is dit lastig.

   Tip: In de footer lijkt een link te staan naar het e-mailadres nieuwbouw@talis.nl. De tekst is niet als link ingericht.

  • Gevolg:

   Als de code van content niet goed is opgemaakt is dit verwarrend voor mensen die gebruik maken van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt de opdracht oplossingen zoals beschreven in de beknopte beschrijving door te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Een klein dingetje betreft het autocomplete attribuut dat meegegeven wordt aan formuliervelden waar persoonsinformatie gevraagd wordt. In het formulier om in te schrijven voor de nieuwsbrief op de homepage, is bij het eerste veld "Naam" het attribuut autocomplete="given-name" meegegeven. Dan komt alleen de voornaam mee, als dit zo bedoeld is, is het prima. Als de volledige naam gevraagd wordt dan moet er autocomplete="name" gebruikt worden. In het contactformulier zijn de autocomplete attributen wel goed gebruikt. Voor een volledige lijst met attributen, zie : https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes

  • Gevolg:

   Gebruikers moeten nu toch nog extra inspanning leveren om de gevraagde informatie in te typen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt de opdracht om het autocomplete attribuut aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:
   1. De kop "Wonen, ondernemen en ontmoeten op NDW21" op de homepage heeft op sommige plekken een te laag contrast. De oorzaak is de afbeelding die hier op de achtergrond staat. Er wordt gebruik gemaakt van een schaduw rondom de tekst, maar ook die valt weg tegen de achtergrond. Het advies is een solide donkere rand rond de letters. Dit komt ook voor op alle pagina's waar tekst voor een afbeelding geplaatst is.

   2. Op pagina https://www.ndw21.nl/wonen/ staat onder de kop "Meer weten" een zin met een te laag contrast: "Heb je een vraag... neem contact op.". Het contrast is 3,86:1 waar dit 4,5:1 moet zijn. De kleur in de kop "Meer weten" is dezelfde kleur, maar omdat deze groot en dikgedrukt is, is bij deze tekstgrootte het contrast wel voldoende.

   3. De tekst rechts onderaan in de footer heeft net een te laag contrast (4,38:1 waar dit 4,5:1 moet zijn)

   4. Placeholderteksten in formuliervelden hebben een te laag contrast met de witte achtergrond (2,6:1 waar dit 4,5:1 moet zijn).

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking missen mogelijk informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier zal in overleg met contentbeheer de kleurcontrasten aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Getest bij een resolutie van 1280px x 1024px en ingezoomd tot 400%.

   1. Op de homepage én op de pagina https://www.ndw21.nl/nieuws/, valt de datum van de nieuwsberichten gedeeltelijk weg onder de knop "Lees meer".
  • Gevolg:

   Gebruikers die baat hebben bij het bekijken van de website door flink in te zoomen missen informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht een oplossing door te voeren voor dit probleem.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:
   1. De pijltjes (>) gekoppeld aan de diverse knoppen hebben een te laag contrast met de achtergrond als de knop niet geselecteerd is. Witte > op lichtroze achtergrond: 2,4:1 in plaats van 3:1 Witte > op lichtblauwe achtergrond: 2,0:1 in plaats van 3:1 Witte > op lichtgroene achtergrond: 1,9:1 in plaats van 3:1 Het gevolg is dat mensen met een visuele beperking deze knoppen kunnen missen. Dit teken wordt ook gebruikt bij het openen en sluiten van de FAQ.

   2. De invoervelden van het formulier om in te schrijven voor de nieuwsbrief op de homepage én het contactformulier op https://www.ndw21.nl/contact/ hebben witte invoervelden en checkboxen die voor mensen met een visuele beperking weg kunnen vallen tegen de groene achtergrondkleur (#C7EFC0). Het contrast is te laag: 1,3:1 waar dit 3,0:1 moet zijn. Het advies is de invoervelden te voorzien van een randkleur die wel voldoende contrast heeft met de groene achtergrond.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking missen mogelijk informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht de contrasten aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 9. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   In het hoofdmenu bovenaan de pagina heeft het onderwerp "wonen" een submenu. De items kunnen via navigeren met het toetsenbord benaderd worden en met de toets "Escape" sluit het submenu. Als men navigeert met de muis, kan het submenu níet met "Escape-toets" gesloten worden. Dit is wel de bedoeling.

  • Gevolg:

   Bij navigeren met muis kan het submenu niet gesloten worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier zorgt voor een technische oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:
   1. Het selectievakje in het formulier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief op de homepage én de selectievakjes in het contactformulier op pagina https://www.ndw21.nl/contact/ zijn niet te bereiken en te activeren via navigatie met alleen het toetsenbord.
  • Gevolg:

   Mensen die navigeren met alleen het toetsenbord kunnen de formulieren niet gebruiken die aangeboden worden op deze website.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht een technische oplossing voor dit probleem door te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 11. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   De video op pagina https://www.ndw21.nl/over-ndw21/ is geplaatst via de YouTube videospeler. Deze maakt standaard gebruik van enkel tekentoetsen. Op https://ddai.nl/kennisbank/video-toegankelijk-sneltoetsen-uit/ lees je hoe je deze sneltoetsen uit kunt zetten.

  • Gevolg:

   Enkel tekentoetsen kunnen onverwachte navigatie veroorzaken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht de aangeboden oplossing door te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 12. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op de homepage is de skip-link de eerste link als je navigeert met het toetsenbord. Op vervolgpagina's zoals bijvoorbeeld https://www.ndw21.nl/ondernemen/ is de skiplink pas na twee TAB klikken bereikbaar.

  • Gevolg:

   Gebruikers die navigeren met het toetsenbord moeten een extra handeling uitvoeren om bij de inhoud van de pagina te komen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat oplossing voor dit probleem doorvoeren op de vervolgpagina's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:
   1. Op pagina https://www.ndw21.nl/over-ndw21/ staan logo's van de partners. Deze logo's zijn ingericht als link maar hebben geen linktekst. Dit is op te lossen door de afbeeldingen te voorzien van een informatieve alt-tekst.

   2. Op pagina https://www.ndw21.nl/wonen/ staan twee hyperlinks met dezelfde tekst "Schrijf je dan nu in". Dit is lastig voor mensen die navigeren via een lijst met hyperlinks. Het verschil is dan niet duidelijk.

   3. In het hamburgermenu heeft de "X" om het menu te sluiten geen linktekst.

  • Gevolg:

   De website kan onbedoeld verwarrend zijn als niet duidelijk is welk doel hyperlinks hebben.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier en contentbeheer maken afspraak wie welke problemen op kan lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:
   1. Er wordt gebruik gemaakt van een focusindicator die is aangepast met CSS. Deze focusindicator voldoet aan de eisen maar is niet zichtbaar bij formuliervelden en de selectievakjes bij het formulier voor het inschrijven voor de nieuwsbrief op de homepage en bij het contactformulier op pagina https://www.ndw21.nl/contact.

   2. Als het hamburgermenu verschijnt krijg je geen indicatie waar je bent als je met TAB navigeert.

  • Gevolg:

   Zonder duidelijke focusindicator kan informatie gemist worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat er voor zorgen dat bij alle interactieve componenten een goede focusindicator te zien is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Het formulier om in te schrijven voor de nieuwsbrief op de homepage én het formulier op https://www.ndw21.nl/contact/ bevatten verplichte velden. Als deze velden niet zijn ingevuld of aangevinkt of foutief zijn ingevuld, volgt geen foutidentificatie.

  • Gevolg:

   Gebruikers hebben geen idee waarom het formulier niet verstuurd kan worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De leverancier gaat er voor zorgen dat er foutmeldingen komen bij de velden waar invoer verplicht is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 16. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Het formulier om in te schrijven voor de nieuwsbrief op de homepage én het formulier op https://www.ndw21.nl/contact/ bevatten verplichte velden. Deze informatie wordt niet vooraf meegegeven aan de invuller van het formulier.

  • Gevolg:

   Gebruikers krijgen geen indicatie dat sommige velden verplicht zijn om in te vullen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier kan dit als volgt oplossen: Dit kan op twee manieren worden opgelost:

   1. Zet achter het label van een verplicht veld een asterisk (*) en plaats bóven het formulier de uitleg dat velden met een asterisk verplicht zijn om in te vullen.
   2. Zet achter het label van een verplicht veld de tekst (verplicht veld).

   Dit geldt ook voor het verplicht aanvinken van selectievelden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 17. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Er volgen geen foutsuggesties als formuliervelden niet of niet goed zijn ingevuld. Dit betreft de verplichte velden bij het contactformulier op pagina https://www.ndw21.nl/contact/ én het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief op de homepage.

  • Gevolg:

   Gebruikers krijgen geen indicatie wat er niet goed gaat en zij het formulier niet kunnen verzenden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier gaat zorgen voor juiste foutsuggesties.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 18. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:
   1. Op pagina https://www.ndw21.nl/over-ndw21/ staan logo's van de partners. Deze logo's zijn ook een link en hebben geen alternatieve tekst. Hierdoor is het doel van de link niet duidelijk.

   2. Bij de veelgestelde vragen op de homepage wordt de status van een ingeklapte of uitgeklapte vraag niet meegegeven. Hulpsoftware krijgt hier geen informatie over.

   3. Bij het formulier om in te schrijven voor de nieuwsbrief wordt geen informatie aan hulpsoftware meegegeven over de status van de checkbox. Het is zo niet duidelijk wanneer de checkbox is aangevinkt. Dit geldt ook voor de checkboxen in het formulier op pagina https://www.ndw21.nl/contact/.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware krijgen niet altijd de informatie mee die nodig is voor juist gebruik van de website.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier krijgt opdracht oplossingen door te voeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023
 19. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Na het verzenden van het formulier om in te schrijven voor de nieuwsbrief volgt een statusbericht: "Het formulier is succesvol verzonden". Deze tekst heeft het attribuut role="alert" meegekregen. Dit attribuut wordt echter gebruikt bij foutmeldingen op de pagina. Bij statusberichten gebruikt men role="status". Dit geldt ook voor de statusmelding die volgt na het klikken op verzenden op pagina https://www.ndw21.nl/contact/.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware denken een foutmelding voorgeschoteld te krijgen terwijl dit bericht een statusmelding is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier zorgt voor een juiste rol bij dit statusbericht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Nijmegen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209