Verklaring van Huurcommissie

Status toegankelijkheid https://www.huurcommissie.nl/

Huurcommissie is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-02-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Huurcommissie streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Huurcommissie.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Huurcommissie is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?w=Huurcommissie

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Huurcommissie gepubliceerde informatie blijkt dat de website Huurcommissie gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Huurcommissie is gevorderd met de toegankelijkheid van Huurcommissie en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Huurcommissie .
Functie: waarnemend directeur Huurcommissie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.huurcommissie.nl/contact.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.huurcommissie.nl/over-ons/klacht-over-de-huurcommissie-opsturen.

Aanvullende informatie van Huurcommissie

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 04-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Huurcommissie : voldoet gedeeltelijk

De website Huurcommissie is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Huurcommissie dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://rapporten.wcag.nl/rapporten/nulmeting/63808ce2c7e89344afae4e24
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-12-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Huurcommissie dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.

   Bedieningselementen, invoer: Als niet-tekstuele content een bedieningselement is of gebruikersinvoer accepteert, dan heeft deze een naam die het doel ervan beschrijft. (We verwijzen naar succescriterium 4.1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van bedieningselementen en content die gebruikersinvoer accepteren.) Op tijd gebaseerde media: Als niet-tekstuele content op tijd gebaseerde media is, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. (We verwijzen naar Richtlijn 1.2 voor aanvullende eisen ten aanzien van media.) Test: Als niet-tekstuele content een test of oefening is die, als ze door middel van tekst gepresenteerd wordt onjuist zou zijn, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. Zintuiglijk: Als niet-tekstuele content primair is bedoeld om een specifieke zintuiglijke ervaring te creëren, dan leveren tekstalternatieven ten minste een beschrijving van de niet-tekstuele content. CAPTCHA: Als het doel van niet-tekstuele content is om te bevestigen dat content wordt gebruikt door een persoon in plaats van een computer, dan worden tekstalternatieven geleverd die het doel van de niet-tekstuele content identificeren en beschrijven. En er worden alternatieve vormen van CAPTCHA aangeboden gebruikmakend van uitvoermodes voor verschillende soorten van zintuiglijke perceptie om tegemoet te komen aan verschillende functiebeperkingen. Decoratie, opmaak, onzichtbaar: Als niet-tekstuele content puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt het op zo'n manier geïmplementeerd dat ze genegeerd kan worden door hulptechnologie.

  • Oorzaak:

   De twee pdf's die onze website heeft zijn nog niet volledig digitaal toegankelijk.

   Gebrekenboek en beleidsboeken (PDF) Op de pagina staan 2 tekstlogo's "Huurcommissie" en "voor huurders en verhuurders". Deze afbeeldingen dragen informatie over, maar ze hebben geen tekstalternatief. Lees meer over de bevinding Gebrekenboek en beleidsboeken (PDF) 1 bij het succescriterium 1.1.1 In het document staan op de beginpagina van elk document verschillende geometrische vormen. Deze vormen zijn decoratief, maar ze zijn niet gemarkeerd als Artifact.

   Op pagina's met onderin een bronvermelding staat er een horizontale lijn. Deze lijn is decoratief, maar het is niet gemarkeerd als Artifact. Lees meer over de bevinding Gebrekenboek en beleidsboeken (PDF) 2 bij het succescriterium 1.1.1 Jaarverslag 2021 (PDF) Op pagina 1 staat het logo van de Huurcommissie. Dit logo is niet gemarkeerd als Figure/Figuur en het heeft geen tekstalternatief.
   Lees meer over de bevinding Jaarverslag 2021 (PDF) 1 bij het succescriterium 1.1.1 Aan de linkerkant van het document staan iconen die een link zijn naar een hoofdstuk van het document. Deze iconen zijn niet gemarkeerd als Figure / Figuur en ze hebben geen tekstalternatief. De links hebben geen linktekst.

   Dit geldt ook voor de pijltjes naar de vorige en de volgende pagina. Lees meer over de bevinding Jaarverslag 2021 (PDF) 2 bij het succescriterium 1.1.1

  • Gevolg:

   Als niet-tekstuele content puur decoratief is, slechts voor visuele opmaak wordt gebruikt, of niet aan gebruikers wordt gerepresenteerd, dan wordt het op zo'n manier geïmplementeerd dat ze genegeerd kan worden door hulptechnologie.

  • Alternatief:

   Het overslaan van het lezen door hulptechnologie.

  • Maatregel:

   Wij laten de twee pdf's volledig digitaal toegankelijk maken door de leveranciers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

   Gebrekenboek en beleidsboeken (PDF) zijn niet volledig digitaal toegankelijk gemaakt op dit vlak.

  • Oorzaak:

   Gebrekenboek en beleidsboeken (PDF) De kopteksten zijn niet overal goed gemarkeerd. Bijvoorbeeld "Voorwoord" op pagina 5 en "Hoofdstuk 1 - Inleiding" hebben de functie van een kop, maar ze zijn niet opgemaakt met een kop-markering. Lees meer over de bevinding Gebrekenboek en beleidsboeken (PDF) 1 bij het succescriterium 1.3.1 Op pagina 8 staat een lijst. Deze lijst is niet opgemaakt met de lijst-markering. Het komt niet voor in de structuur van het document.
   Lees meer over de bevinding Gebrekenboek en beleidsboeken (PDF) 2 bij het succescriterium 1.3.1 De tabelkoppen van de tabellen in het document zijn niet juist ingesteld. Er is ook geen bereik (kolom of rij) bij de tabelkoppen ingesteld. Lees meer over de bevinding Gebrekenboek en beleidsboeken (PDF) 3 bij het succescriterium 1.3.1 Op pagina 4 staat de inhoudsopgave. De links van de inhoudsopgave zijn opgemaakt met de kop-markeringen, maar ze hebben geen functie van een kop. Lees meer over de bevinding Gebrekenboek en beleidsboeken (PDF) 4 bij het succescriterium 1.3.1 Jaarverslag 2021 (PDF) De kopteksten in het document zijn niet gemarkeerd met een kop-markering. Lees meer over de bevinding Jaarverslag 2021 (PDF) 1 bij het succescriterium 1.3.1 De lijsten in het document zijn niet gemarkeerd met een lijst-markering. Lees meer over de bevinding Jaarverslag 2021 (PDF) 2 bij het succescriterium 1.3.1

  • Gevolg:

   Hulptechnologie kan het niet goed lezen.

  • Alternatief:

   Wij passen de pdf's aan.

  • Maatregel:

   Naar verwachting staan de 2 volledig digitaal toegankelijk gemaakte pdf's op 15 februari op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De leesvolgorde in het document is niet juist ingesteld. Er zijn veel stukken tekst en grafieken die niet in de leesvolgorde worden meegenomen. Zie bijvoorbeeld pagina's 3, 4, 7-11 en de organogram op pagina 45.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat alle content op een correcte en logische volgorde wordt meegenomen in de leesvolgorde.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Het doel van een invoerveld waarmee veelgevraagde informatie van de bezoeker wordt verzameld wordt niet in de code aangegeven. Er is geen autocomplete-attribuut toegevoegd in de code.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die een beperking aan het geheugen hebben en bezoekers met een motorische beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik het autocomplete-attibuut op invoervelden die veelgevraagde informatie verzamelen. Bekijk de de lijst met inputdoelen voor componenten van de gebruikersinterface van het W3 op https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina's 9-11 van het jaarverslag staan grafieken. In deze grafieken wordt alleen kleur gebruikt om informatie over te brengen.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die blind, slechtziend of kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   Kleur wordt als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen.

  • Maatregel:

   Gebruik aanvullend ook een andere manier die niet bestaat uit alleen kleur.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Voor elk hoofdstuk van het pdf Jaarverslag wordt een andere kleur gebruikt voor koppen en tabellen. Behalve de blauwe kleur van "Bijlagen", hebben de andere kleuren in combinatie met de witte kleur niet genoeg contrast. De blauwe kleur van hoofdstuk 1 heeft de contrastverhouding van 3,7:1 (#358FA7 op #FFFFFF). De roze kleur van hoofdstuk 2 heeft de contrastverhouding van 3,2:1 (#FF5353 op #FFFFFF). De bruine kleur van hoofdstuk 3 heeft de contrastverhouding van 2,7:1 (#BC9C00 op #FFFFFF). De roze kleur van hoofdstuk 4 heeft de contrastverhouding van 2,6:1 (#F27BAD op #FFFFFF). De blauwe kleur van hoofdstuk 5 heeft de contrastverhouding van 3,1:1 (#009FC9 op #FFFFFF). De oranje kleur van hoofdstuk 6 heeft de contrastverhouding van 2,3:1 (#FF8D00 op #FFFFFF).

   Vanaf pagina 4 staat er bijna op elke pagina onderin de tekst "DE HUURCOMMISSIE — JAARVERSLAG 2021". Deze tekst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 4,2:1 gemeten (#84787C op #FFFFFF).

   Op pagina's 9-11 staan grafieken. Op deze grafieken staan witte cijfers op gekleurde achtergrond. Deze achtergrondkleuren hebben niet overal genoeg contrast. Bijvoorbeeld in de eerste grafiek op pagina 9. De cijfer 9.149 (2011) heeft contrastverhouding van 3,9:1 (#FFFFFF op #008EA8). De cijfer 7.867 (2012) heeft de contrastverhouding van 2,7:1 (#FFFFFF op #EA7BAA). De cijfer 14.757 (2013) heeft de contrastverhouding van 2,6:1 (#FFFFFF op #EF881A). De cijfer 7.588 (2017) heeft de contrastverhouding van 1,7:1 (#FFFFFF op #E9C700). De cijfer 10.027 (2018) heeft de contrastverhouding van 3,2: 1 (#FFFFFF op #0A9CC6). De cijfer 9.991 (2019) heeft de contrastverhouding van 2,7:1 (#FFFFFF op #BA9B09). De cijfer 12.107 (2020) heeft de contrastverhouding van 3,2:1 (#FFFFFF op #FF5252).

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In de videospeler zit een voortgangsbalk. Aan het begin van het filmpje is deze balk nog voornamelijk grijs. Deze kleur heeft niet genoeg contrast met de achtergrond. Contrastverhouding van 1,4:1 gemeten (#CCCCCC op #F3F3F3).

   In de videospeler zit een geluidsbediening, hiermee kan het volume van het geluid worden aangepast. Dit is een bedieningselement. Als het volume op 100% is ingesteld dan heeft de volumebediening onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,2:1 gemeten (#DEDEDE op #F3F3F3).

   Aan de linkerkant van het document staan iconen. Deze iconen zijn een link naar de verschillende hoofdstukken. Het icoon dat naar het hoofdstuk 3 verwijst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,7:1 gemeten (#BC9C00 op #FFFFFF). Het icoon dat naar het hoofdstuk 4 verwijst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,6:1 gemeten (#F27BAD op #FFFFFF). Het icoon dat naar het hoofdstuk 6 verwijst heeft niet genoeg contrast. Contrastverhouding van 2,3:1 gemeten (#FF8D00 op #FFFFFF).

   Op pagina 9 van het jaarverslag staat een grafiek "Indieners van verzoeken". Met kleur wordt er van donker naar licht aangegeven hoeveel percent van de verzoeken van huurders, een corporatie of overige verhuurders komen. Deze kleuren hebben per kolom niet genoeg contrast met elkaar. In de kolom 2019 hebben de onderste en de middelste kleur een contrastverhouding van 1,6:1 (#C79D00 tegen #DCCD84). De middelste met de bovenste kleur hebben de contrastverhouding van 1,2:1 (#DCCD84 tegen #EAE1B5). De middelste en de bovenste kleur hebben ook niet genoeg contrast met de witte achtergrond 1,6:1 en 1,3:1. Dit is ook het geval in de kolommen 2020 en 2021.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik genoeg contrast voor de status van componenten van de gebruikersinterface. Visuele informatie die vereist is om een status, zoals de focus van een component van de gebruikersinterface, te identificeren moet een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-01-2023
 8. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Niveau AA

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte; Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte; Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte; Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend zijn en bezoekers met dyslexie.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat de stijleigenschappen van tekst kunnen worden aangepast zonder verlies van content of functionaliteit. De stijleigenschappen moeten minimaal kunnen worden aangepast naar een regelhoogte (regelafstand) van ten minste 1,5 keer de lettergrootte; een afstand tussen alinea's van ten minste 2 keer de lettergrootte; een letterafstand (spatiëren van letters) van ten minste 0,12 keer de lettergrootte; en het spatiëren van woorden van ten minste 0,16 keer de lettergrootte.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De koppenstructuur van het document Jaarverslag.pdf is niet ingesteld.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Markeer de teksten die bedoeld zijn als koppen met de kop-markering.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Aan de linkerkant van het document Jaarverslag.pdf staan iconen die een link zijn naar een hoofdstuk van het document. Deze iconen zijn niet gemarkeerd als Figure / Figuur en ze hebben geen tekstalternatief. De links hebben geen linktekst. Dit geldt ook voor de pijltjes naar de vorige en de volgende pagina.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef afbeeldingen die ook een link zijn een tekstalternatief dat het doel van de link beschrijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 11. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Er zijn geen bladwijzers aanwezig in het document.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel en bezoekers met een cognitieve beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bladwijzers instellen zodat bezoekers met een cognitieve beperking een hoofdstuk makkelijk bereiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 12. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Op pagina 4 van het pdf Gebreken en beleidsboeken staat de inhoudsopgave. De links van de inhoudsopgave zijn opgemaakt met de kop-markeringen. Deze kopteksten hebben geen inhoud, zoals tekst of een kop van een niveau lager.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik koppen die het onderwerp of doel van de onderliggende tekst beschrijven. Zorg dat de volgorde van de koppen en tussenkoppen logisch is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 13. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   In het onderdeel "Algemene vragen?" staat de tekst "(Information in English: see the bottom of this page)". Onderin op de pagina staat een accordeon met de tekst "Information in English" en erbij horende content. Deze teksten zijn in het Engels, maar de taalwissel kan niet door software worden bepaald.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef de taal aan van een gedeelte van de tekst dat in een andere taal is geschreven. Markeer het onderdeel met anderstalige tekst met het lang-attribuut.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-05-2023
 14. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

  • Oorzaak:

   De paginanummers ingesteld in het document komen niet overeen met de paginanummers in PDF software. Het document is een samenvoeging van meerdere documenten. Elke document heeft eigen paginanummers. Bijvoorbeeld de inhoudsopgave van het "Gebrekenboek" staat op pagina 4, maar heeft een paginanummer 2. De inhoudsopgave van het document "Servicekosten" staat op de pagina 51, naar het heeft een paginanummer 3.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers met een cognitieve en visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat de paginanummers overeen komen met het werkelijke aantal pagina's van het document.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 15. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   De verplichte velden van het formulier zijn gemarkeerd met een asterisk. (*). Uit de instructies bij dit formulier blijkt onvoldoende dat dit de verplichte velden zijn. Dit wordt niet uitgelegd.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers met een cognitieve beperking en bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg voor duidelijke labels en instructies.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023
 16. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Er wordt geen suggestie voor verbetering gegeven voor het verplicht invoerveld "E-mailadres" op de pagina Contact. De foutmelding "Veld 'E-mail' is niet een geldig e-mail adres" vertelt niet wat een geldig e-mailadres is.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers met een cognitieve beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef suggesties voor verbetering van de invoer.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-02-2023

Andere toegankelijkheidsissues

 1. We hebben nog een contract met een leverancier van een product dat niet toegankelijk is
  • Beschrijving van het issue:

   De toptaak op onze website 'check je huurprijs' is een tool die draait op een externe website, https://checkjeprijs.huurcommissie.nl/. Deze is in beheer bij onze oud-websiteleverancier gebleven.

  • Oorzaak:

   Ten tijde van het maken van de website (12 jaar terug) zijn geen afspraken vastgelegd over toegankelijkheid.

  • Gevolg:

   De huurprijscheck is niet digitaal toegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wij maken een online huurprijscheck in 2023 die aan alle digitale toegankelijkheidseisen voldoet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-12-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Huurcommissie heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209